Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i retorik med placering vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM).

Ref nr: 2019/1065

Tillträde: september 2019 

Upplysningar om anställningens innehåll: Prefekt Mia-Marie Hammarlin (tel. +46 462220116, mia-marie.hammarlin@kom.lu.se). Professor Anders Sigrell (tel. +46 46 2228477, anders.sigrell@kom.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Retorik har återigen blivit ett självständigt akademiskt ämne. Vid Lunds universitet finns sedan 2008 en professur i ämnet retorik. Undervisning bedrivs på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning. Ämnet medverkar också vid ett antal andra utbildningar såväl inom som utanför universitetsvärlden. Anställda vid retorikämnet är för närvarande en professor, en lektor, en adjunkt, en vikarierande lektor samt två doktorander. Ett lektorat och en doktorandtjänst är under tillsättning. Retorikämnet i Lund har ett väl utvecklat samarbete med främst skandinaviska retorikmiljöer.

Ämnet retorik och den medievetenskapliga miljön på KOM söker nu en postdoktoral forskare i retorik. Anställningen är på heltid och omfattar huvudsakligen forskning. Forskaren förväntas aktivt bidra till institutionens tvärvetenskapliga seminarieverksamhet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring retorikämnets plats och funktion i vårt samhälle, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning med god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är doktorsexamen i retorik.

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

 Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 •  syfte och frågeställning
 •  teori och metod
 •  relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets  internationellt viktigaste arbeten
 •  tidsplan och förväntade resultat
 •  den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet. 

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO).

 

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1065
Kontakt
 • Mia-Marie Hammarlin, prefekt , +46462220116
 • Anders Sigrell, professor, +46462228477
 • Lena Kandefelt, personalchef, +46462227224
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-04-12

Return to job vacancies