Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som biträdande universitetslektor i gerontologi med inriktning åldrande och boende. Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och placeras tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk verksamhet och meritering. I anställningen ingår forskning (60 %) och undervisning (40 %). Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå, inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, vid institutionen för hälsovetenskaper. Inriktningen åldrande och boende har särskild relevans för arbetsterapeutprogrammet, men är också aktuell inom andra utbildningsprogram inom fakulteten. Som biträdande universitetslektor förväntas du också meritera dig inom utbildningsområdet och om du inte redan har högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor ges du möjlighet att genomgå detta.

Den biträdande universitetslektorn förväntas meritera sig inom forskning i gerontologi med hälsovetenskaplig profil, särskilt inom inriktningen åldrande och boende. Samarbete med forskare från olika discipliner, inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer, är en förutsättning för den förväntade meriteringen. Engagemang i utbildningen på forskarnivå, till exempel som biträdande handledare för doktorander samt som lärare i kurser, är viktigt inom den del av anställningen som avser forskning. Forskningsinriktningen är i hög grad tillämpad och förutsätter samarbete med parter inom såväl hälso- och sjukvård och socialtjänst som intresseorganisationer och relevant industri, särskilt inom bostads- och fastighetssektorn samt teknikindustrin. Insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället är en viktig och betydande del av anställningen.

Som biträdande universitetslektor förväntas du engagera dig aktivt i verksamheten inom forskargruppen, det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och arbetsterapeutprogrammet och därmed utveckla din lednings- och organisationsförmåga.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt examen på grund- eller avancerad nivå i ämnet arbetsterapi samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för anställningen.

Vidare krävs svensk legitimation för arbete inom hälso- och sjukvården.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om hen har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder

De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Vetenskaplig skicklighet; b) Pedagogisk skicklighet; c) Samverkan; d) Ledarskap och e) Klinisk erfarenhet och skicklighet. Vikt kommer i första hand att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid personlig lämplighet och bedömd förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor i gerontologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en person med goda förutsättningar för att lång­siktigt och strategiskt engagera sig för utvecklingen av forskning och utbildning inom gerontologi. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av forskning om åldrande och boende.

Vi söker en person med dokumenterad tvärvetenskaplig forskningserfarenhet, som är väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder samt har dokumenterad erfarenhet av samverkan med parter inom och utanför akademin inom för tjänsten relevant ämne och inriktning. Dokumenterad erfarenhet av internationellt forskningssamarbete är meriterande. Vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt ha klinisk erfarenhet. Mot bakgrund av forskningens natur, där kommunikation och interaktion med äldre personer, anställda inom vård och omsorg, samhällsplanering och industri samt den breda allmänheten är en viktig del, måste innehavaren behärska svenska (eller annat skandinaviskt språk) i såväl tal som skrift. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

a) Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter inom för anställningen relevant/a område/n, forskningsanslag relevanta för anställningen erhållna i konkurrens, erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete, kvalificerat forskningsprogram relevant för ämnet och inriktningen, erfarenhet av insatser i utbildning på forskarnivå samt utvecklingspotential och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.

b) Pedagogisk skicklighet visas genom: förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning på olika nivåer, framför allt förmåga att arbeta med student aktivt lärande och förmåga att förena teori med praktik till gagn för studenternas utveckling av professionell kompetens.

c) Skicklighet i samverkan visas genom: dokumenterad erfarenhet och förmåga att initiera och samordna samarbeten med forskare inom olika discipliner och parter utanför akademin samt dokumenterad erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat.

d) Skicklighet i ledarskap visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom forskning, utbildning och samverkan.

e) Klinisk erfarenhet och skicklighet visas genom: klinisk erfarenhet som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvård, inom såväl landsting som kommuner.

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel +46 46 222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se och prefekt Christina Brogårdh tel +4646 222 18 92 eller +46 722 35 97 11, e-post: Christina.Brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel +46 46 222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-10-31. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Meritsammanställning och CV. Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1727
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-16
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Return to job vacancies