Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Anställning

Är du en starkt motiverad person väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder, dokumenterad forskningserfarenhet och med klinisk erfarenhet?

Vi söker nu en universitetslektor i fysioterapi med kompetens inom neurologi eller det muskuloskeletala området. Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor kommer du att arbeta med undervisning och egen forskning.

Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram. Du förväntas även medverka i utbildning på forskarnivå inklusive handledning av doktorander.  Andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor förekommer, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag.

Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom aktuellt ämnesområde, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom fysioterapi. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av ditt arbete.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, kan den anställde genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås (se Lunds universitets anställningsordning).

Den sökande ska skall vara legitimerad fysioterapeut med kompetens inom neurologi eller det muskuloskeletala området.  Dokumenterad forskning inom fysioterapi med olika forskningsperspektiv och forskningsmetoder är meriterande. Vidare är erfarenhet av undervisning inom fysioterapi och klinisk erfarenhet meriterande.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen ska du ha visat pedagogisk och vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnet. Störst betydelse kommer pedagogisk skicklighet att tillmätas.

  • Pedagogisk skicklighet visas genom god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i undervisningsmoment.
  • Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom kvalificerat forskningsprogram relevant för ämnet och inriktningen, erfarenhet av projektledning och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.
  • Samverkan visas genom god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Den som anställs skall behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningarande till läraranställningar | Medicinska fakulteten (lu.se).

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, tel: 040-33 23 70, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se eller prefekt Inger Kristensson Hallström, tel: 046-222 18 96, e-post: Inger.Kristensson_Hallstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel: 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast 2021-06-07.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar till läraranställningar | Medicinska fakulteten (lu.se)  under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Sökandens namn kommer att uppges på Medicinska fakultetens hemsida - i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Välkommen med din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3772
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-04-12
Sista ansökningsdag 2021-06-07

Return to job vacancies