Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 45 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.

Placering

Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Tillämpad Gerontologi som är anknuten till det
tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). CASE engagerar seniora
och juniora forskare som representerar olika discipliner och professioner, t ex gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, designvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialt arbete, psykologi, ekonomi och epidemiologi, vid fyra av universitetets fakulteter.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi. Syftet med doktorandprojektet är att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer som uppmuntrar respektive hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta.

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det fyraåriga projektet ”AGE-HERE: Bostadsägande bland äldre - Hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?”. Projektet är finansierat av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, och genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och i samverkan med representanter utanför akademin. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas för såväl datainsamling som analys. Handledarna representerar ämnesområdena, gerontologi, medicinsk psykologi, arbetsterapi och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden

 • Planera projektet, genomföra datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska.
 • Sammanfatta doktorandprojektet avslutningsvis i en ramberättelse på engelska och presentera i en doktorsavhandling.
 • Genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur.
 • Aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället.
 • Resor såväl inom landet som internationellt förekommer.
 • Medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen för hälsovetenskaper, nationalekonomiska institutionen och CASE.
 • Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Krav

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap. Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska.

Övriga krav

 • God datorvana, tex SPSS, Microsoft Office
 • Goda kunskaper i talad och skriven svenska
 • Goda kunskaper i talad och skriven engelska
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga.

Meriterande

 • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med åldrande personer samt erfarenhet av att arbeta med kvalitativa och kvantitativa studier.  

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Type of employment Temporary position
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Full-time equivalent 100
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2021/4196
Contact
 • Maya Kylén, biträdande forskare, 0708446397, maya.kylen@med.lu.se
Published 20.Dec.2021
Last application date 23.Jan.2022 11:59 PM CET

Return to job vacancies