Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen som universitetslektor stöds av Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP). WASP stödjer ett antal mycket välfinansierade tjänster i Sverige, se http://wasp-sweden.org/ .

I anställningen ingår ett rekryteringspaket om cirka 25 MSEK, d.v.s. av samma storlek som en ERC starting grant. Paketet är avsett att finansiera kärnan av en forskningsgrupp, med fyra doktorander och postdocs under en fyraårsperiod.

Anställningen är placerad vid institutionen för Datavetenskap, Lunds universitet, se http://cs.lth.se .

Ämne

Programvaruteknik

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar design-principer, tekniker och verktyg för programmering av framtidens storskaliga programvarusystem, med stöd för agil utveckling och nyckelegenskaper som användbarhet, säkerhet och robusthet. Viktiga tillämpningsområden inkluderar sammankopplade distribuerade smarta system för industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas forska och undervisa vid institutionen för datavetenskap. Vi söker internationellt välrenommerade kandidater till framtida forskningsledare och som kan samverka med den befintliga verksamheten vid institutionen, och med industrin. Den sökande förväntas bidra till utvecklingen av institutionens utbildning på alla nivåer samt handleda inom det aktuella ämnesområdet. Den sökande förväntas också bidra till anskaffning av externa forskningsmedel och på sikt till ledningen av institutionen.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen i datavetenskap eller motsvarande ämnesområde.
 • Mycket god förmåga att bedriva experimentell tillämpad forskning inom programvaruteknik som kombinerar vetenskapligt hög kvalitet med konstruktion av programvarusystem med samhällelig relevans
 • Tydliga indikationer på att den sökande har långsiktig utvecklingspotential för att kunna planera och leda forskningsverksamhet av hög internationell klass.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell nationell och internationell nivå som forskare. Vetenskaplig skicklighet av hög internationell standard påvisas genom publikationer i tidskrifter och vid topp-konferenser för programvaruteknik.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Samhällelig relevans påvisas till exempel genom samverkansprojekt med industripartners och offentlig verksamhet, samt påvisade nyttiggöranden av forskningsresultat.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Dokumenterad erfarenhet av utbildningsverksamhet är meriterande, speciellt vad beträffar kursutveckling och kursansvar.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Mycket god förmåga att bedriva experimentell tillämpad forskning inom programvaruteknik med konstruktion av programvarusystem med samhällelig relevans. Detta kan påvisas genom programvarusystem och verktyg som gjorts tillgängliga för forskning och industriell användning, exempelvis genom öppen källkod.
 • Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes långsiktiga utvecklingspotential. Långsiktig utvecklingspotential påvisas genom beviljade och sökta forskningsanslag på nationell och ERC-nivå, handledning av doktorander, vetenskapliga och industriella samarbeten samt engagemang i den vetenskapliga processen, där den sökande förväntas medverka i programkommittéer och organisation av workshops. Den sökande förväntas också presentera en forskningsplan som visar utvecklingspotentialen.
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryterings-systemet). Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Bifoga också en forskningsplan som en PDF på högst 8 sidor, 12 pt font, med följande struktur:

 • Vision och utmaningar
 • Områdesöversikt
 • Forskningsbeskrivning för de närmsta 4 åren, inklusive plan för doktorander/postdocs.
 • Betydelse
 • Internationellt och nationellt samarbete
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2304
Kontakt
 • Prof. Görel Hedin, kontaktperson, e-mail: gorel.hedin@cs.lth.se, phone: +46462229644
 • Prof. Per Runeson, prefekt, e-mail: per.runeson@cs.lth.se, phone: +46462229325
Publicerat 2016-06-27
Sista ansökningsdag 2016-09-15

Tillbaka till lediga jobb