Lunds univ, Samhällsvetenskapliga fak, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektiv, som leds av professor Johannes Lindvall och som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet påbörjades år 2017 och kommer att pågå fram till 2022. Syftet med projektet är att bedriva jämförande och historisk forskning om offentliga tjänster, med särskild inriktning på politiska konflikter om offentliga tjänster. Doktoranden förväntas bedriva forskning som bidrar till de allmänna målen för projektet. 

Varje projektdeltagare kommer emellertid att bedriva självständig forskning och kommer att vara fri att välja sina egna forskningsfrågor, utveckla sina egna teoretiska idéer och tillämpa de forskningsmetoder de finner lämpligast. Projektets mål är brett definierade, varför kandidater med många olika slags forskningsintressen kan komma ifråga. Projektet bygger metodmässigt på en mixed methods-design, vilket innebär att såväl statistiska metoder som metoder för fallstudier och jämförande fallstudier kommer att vara aktuella.
 
Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön, liksom vara en del av projektteamets dagliga verksamhet. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2018-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

 • har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
 • bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064). 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar, personlig lämplighet samt förmåga att bidra till forskningsprojektets Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektiv övergripande syften. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.
Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (30 högskolepoäng på avancerad nivå eller 15 högskolepoäng på avancerad nivå plus 15 högskolepoäng på kandidatnivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprojektet Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektiv;
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.
Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3793
Kontakt
 • Kristina Jönsson, studierektor forskarutbildningen, +46 (0)46 222 89 43, kristina.jonsson@svet.lu.se
 • Lisa Strömbom, biträdande prefekt, +46 (0)46 222 45 53, lisa.strombom@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , +46 (0)46 222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, +46 (0)46 222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, +46 (0)46 222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-12-04
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Takaisin avoimiin työpaikkoihin