Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.
Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.

Ämnesbeskrivning

Många livsmedel kan beskrivas som emulsioner, och emulgeringsteknik är en viktig del av många processlinjer i livsmedelsindustrin. Principerna för hur man kan gå till väga för att emulgera i industriell skala har varit känd i över 100 år, och moderna versioner av de här apparaterna används i livsmedels-, och läkemedelsindustrin, såväl som i närliggande fält. Men fortfarande är verkningsgraden mycket låg. Detta innebär att emulgering är onödigt energikrävande. Vi är övertygade om att det går att bygga effektivare emulgeringsmaskiner, men då behöver vi en bätre grundläggande föreståelse för emulgering.

Vår forskargrupp har bedrivit grundläggande forskning om emulgeringsteknik i över 20 år, och har presenterat flera inflytelserika studier i fältet. Som doktorand i det här projektet kommer du att arbeta nära forskninsgfronten, samt sammarbeta med experter på andra lärosäten och med aktörer i industrin.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet har till syfte att fördjupa vår förståelse för emulgeringsprocesser, och länka samman den mer grundläggande teoretiska forskningen med tillämpade frågeställningar, med fokus på de som uppkommer i livsmedelsindustrin. Praktiskt arbete med att bygga och optimera experimentuppställningar, droppuppbrytningsexperiment, analyser därav, samt strömningsmekaniska simuleringar (både DNS och med kommersiell kod), kommer att utgöra viktiga delar. Eftersom projektet genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för livsmedelsteknik på LTH och Institutionen för mekanik på KTH, kommer doktoranden att arbeta huvuddelen av projektet i Lund, men med några längre vistelser i Stockholm.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och
 • ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Kunskap inom strömningsteknik, transportprocesser, processteknik eller närliggande fält.
 • Kunskap och erfarenhet från strömningstekniska simuleringar (CFD) på avancerad nivå.
 • Intresse för experimentellt arbete samt för att lösa de praktiska problem som ofta uppstår i samband med detta, framför allt i fält relaterade till strömningsteknik eller processteknik. 
 • Intresse för att arbeta med teoretiska analyser och för att utveckla matematiska modeller. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/650
Kontakt
 • Andreas Håkansson, universitetslektor, 046-222 68 86, andreas.hakansson@food.lth.se
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb