Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektet
Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra. Projektet har ett genusperspektiv eftersom branschens mansdominans medför ett behov att förstå hur fler unga kvinnor kan komma att intressera sig för yrkesområdet.

Doktorandprojektet syftar i ett första steg till att vetenskapligt utvärdera effekterna av den pedagogiska verksamhet som organisationerna bakom Sweden Water Research bedriver, på ungdomars intresse för branschen och på faktorer som relaterar till könsskillnader i yrkesintressen.

I ett andra steg syftar doktorandprojektet till att på basis av utvärderingen utveckla den pedagogiska verksamheten, så att den i högre grad kan stärka karriärintressen och minska sådana psykologiska hinder som ligger bakom könsskillnader i dessa, samt empiriskt utvärdera förändringarna. Utifrån insamlade data författar doktoranden artiklar till vetenskapliga tidskrifter inom ramen för sin avhandling.

Den pedagogiska verksamhet som undersöks är dels ”TänkH2O”, som är en tvärvetenskaplig vattenkurs vid Bolmen för gymnasieelever, och dels ”Kretseum”, som är ett kunskapscenter i Hyllie som framförallt besöks av elever från mellan- och högstadieskolor.

Undersökningarna genomförs företrädesvis med experimentell interventionsdesign med upprepade mätningar av faktorer före och efter deltagande, och jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupp. Relevanta teorier och mått finns framförallt inom området socialpsykologi där karriärintressen, och könsskillnader i dessa, tidigare relaterats till faktorer som kompetenstilltro (self-efficacy), förväntad social inkludering, och förväntad uppfyllelse av karriärmål på yrkesområdet. I doktorandprojektets andra steg, där verksamheten utvecklas, finns särskilt stort utrymme för doktorandens kreativitet samt möjligheter till nyskapande forskning.

Doktoranden kommer att tilldelas handledare ifrån en forskargrupp vid institutionen för psykologi som bl. a. studerar orsaker till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Detta är ett centralt och växande forskningsfält inom social- och genuspsykologin som genom sina praktiska tillämpningar bidrar till samhällsnyttan.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. 

Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Kvalifikationer
Utöver kompetens inom de områden som beskrivs ovan är även förmåga att kommunicera på svenska (inklusive muntliga presentationer) meriterande, eftersom datainsamlingsarbetet och interaktionen med elever och anställda ute i organisationerna kommer att innebära en hel del kommunikation.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver dig själv, på vilket sätt du kan bidra till projektet, vad du skulle vilja göra inom projektet samt hur du ser på forskning. Bifoga även CV och de intyg som visar att du uppfyller kraven för att antas till forskarutbildning (examensbevis etc.) 


Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1265
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-20
Sista ansökningsdag 2018-08-24

Tillbaka till lediga jobb