Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Om anställningen
Vi söker en postdoktor i socialt arbete, med inriktning brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Anställningen är tidsbegränsad till 24 månader med tillträde preliminärt 2018-11-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 100 % av heltid. Undervisning och administrativa uppgifter om ca 25 % kan bli aktuell.

Anställningen kommer att vara placerad vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Beskrivning
Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen för och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om den reella betydelsen av sådana ansatser är dock hittills sparsam, den teoretiska basen för brukarmedverkan är svag och frågan om vem som ska räknas som brukare är otillräckligt utredd. Målet för forskningsprogrammet UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt följa och utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar verksamheter och resultat. https://www.med.lu.se/hv/forskargrupper/aktivt_och_haelsosamt_aaldrande/forskning/current_projects/userage_understanding_user_participation_in_research

Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö koordinerad av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, i ett samarbete mellan fyra lärosäten i södra Sverige. Forskarteamet som arbetar med UserAge består av ca 20 seniora och juniora forskare från en rad olika discipliner. Totalt fyra doktorander, antagna vid de olika lärosätena, baserar sina avhandlingsprojekt på data från olika projekt i det komplexa och omfattande programmet.

Arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen har en övergripande inriktning mot teoriutveckling för forskning om och med brukarmedverkan, där de projekt som genomförs av andra forskare inom programmet utgör en bas. Forskningsuppgiften handlar om att studera och analysera gemensamma och olika aspekter relaterade till brukarmedverkan i de pågående projekten inom UserAge.  Forskaren som anställs kommer således att samverka med övriga forskare inom programmet, i syfte att syntetisera och föra teoretiska och metodologiska resonemang utifrån pågående projekt. Den som anställs förväntas även genomföra en empirisk studie med fokus på ställföreträdarskap (d v s, betydelsen av att någon annan än brukaren besvarar frågorna som ställs) i brukarundersökningar inom vård och omsorg för äldre i Sverige. Arbetsuppgifterna omfattar samtliga faser i forskningsprocessen, dvs. datainsamling, datainläggning/transkribering, analyser och rapportering av resultat, såväl till forskarsamhället som till olika kategorier av brukare och samhället i stort. Även arbete med ansökningar för etikprövning och för finansiering av nya projekt kan ingå.

Forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet vid Socialhögskolan,  CASE och UserAge samt medverka vid konferenser och andra arrangemang där forskningen avrapporteras.

Undervisningen som kan bli aktuell avser främst Socialhögskolans grundutbildning. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Krav
Dokumenterad erfarenhet av socialvetenskaplig forskning om äldre och åldrande och/eller av socialvetenskaplig forskning om brukarmedverkan. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med flera typer av forskningsmetoder. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska samt god datorvana. 

Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Doktorsexamen får inte vara mer än tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan bara göras om särskilda skäl föreligger).

En forskningsplan (max 3 sidor) ska bifogas ansökan. I denna förväntas den sökande beskriva ett upplägg som syftar till att utveckla teori/ansatser/modeller/metoder för brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa inom UserAge. Upplägget får gärna ta följande eller snarlika frågor som utgångspunkt: Vilka teorier kan tas till utgångspunkt och utvecklas i forskning med och om brukarmedverkan? Vilken betydelse har brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa för olika aktörer samt för de forskningsresultat som produceras? Hur kan spänningar och problem hanteras för att öka nyttan av brukarmedverkan?

Ansökan
Ansökan måste innehålla följande:

  1. Forskningsplan (max 3 A4 sidor, Times New Roman 12p, enkelt radavstånd, exklusive referenser).
  2. CV samt kopior av examensbevis
  3. Publikationslista
  4. Upp till tre (3) representativa publikationer (bifogas som filer eller skickas in – lägg inte med som länkar)
  5. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Samtliga merithandlingar ska vara styrkta. Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1854
Kontakt
  • Håkan Jönson / Professor, +46462221293, hakan.jonson@soch.lu.se
  • Susanne Iwarsson / Professor, +46462221940, susanne.iwarsson@med.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2018-05-30
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Takaisin avoimiin työpaikkoihin