Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Forskningen vid Lunds observatorium har som ett gemensamt fokus uppkomsten och utvecklingen av Vintergatan och dess beståndsdelar. Vårt arbete kombinerar teori med observationer och vetenskapliga bidrag till rymdprojekt. Data från ESAs Gaia-satellit ger information om Vintergatans uppbyggnad och kommer att hitta tusentals exoplanetsystem. Astronomer i Lund medverkar aktivt i program för att bearbeta och använda data från Gaia och för att samla in kompletterande data från teleskop på marken (t.ex. Gaia-ESO Survey). Teoretiska arbeten gäller exoplanetsystemens uppkomst och dynamik, hur svarta hål växer, samt förstadierna till de ljusstarkaste explosionerna i Universum (supernovor och gammablixtar). Såväl observationella som teoretiska arbeten drar nytta av vårt deltagande i utvecklingen av nästa generationens instrument (t.ex. 4MOST och PLATO) och arbeten med att mäta astrofysikaliskt intressanta atomdata i Edlén-laboratoriet.

Anställningsform 
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik på Lunds universitet planerar att anställa en biträdande universitetslektor inom observationella studier av exoplaneter. Den nya biträdande lektorn förväntas bedriva forskning kring detektion av exoplaneter, studier av exoplaneters atmosfärer eller inom karaktärisering av exoplaneternas värdstjärnor, med syfte att förstå planetsystemet.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning och undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tid.

Den anställde förväntas bygga upp forskning inom ämnesområdet, vilket innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten samt med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisningen inkluderar grundläggande och avancerade kurser inom ämnesinriktningen, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom astronomi, fysik eller motsvarande. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska uppvisa väldokumenterad bakgrund av forskning inom observationer av exoplaneter. 

Den sökande måste ha erfarenhet av detektion av exoplaneter, karaktärisering av exoplanetatmosfärer, eller observationer av exoplaneters värdstjärnor med syftet att förstå planetsystemet. Även andra observationella inriktningar inom studiet av exoplaneter kan vara möjliga. Det är meriterande att ha erfarenhet av mer än en observationsmetod.

Att ha varit som framgångsrik huvudsökande, eller motsvarande, på ansökningar för observationstid på teleskop på jorden eller i rymden är ett krav. Andra meriter som skall beaktas är roller med ansvar inom instrumentbyggande eller definition av satelliter alternativt ledande roller inom stora genommönstringar.

Sökande ska ha en god verksamhet inom ämnesområdet samt visad förmåga att söka och erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare särskilt meriterande. Tydlig potential för att framgångsriktigt söka excellens-medel, t.ex. i form av bidrag från Europeiska Forskningsrådet (ERC), är ett krav.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen. Stor vikt läggs även vid dokumenterad god samarbetsförmåga. Erfarenhet av (några års) relevant post-doc erfarenhet är ett krav. Erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden kan utveckla samarbeten.

Den som anställs kommer att handleda studenter, doktorander och postdoktorer. Vi sätter stort värde på förmåga och intresse att handleda och utveckla potentialen hos dessa.

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4147
Kontakt
  • Professor Anders Johansen, 046-222 15 89, anders@astro.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-01
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Takaisin avoimiin työpaikkoihin