Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.
Projektbeskrivning Doktorandprojektet ingår i projektet “Luktsinnets evolution och nya måltavlor för innovativ bekämpning av skadeinsekter” som finansieras genom anslag från FORMAS. Det övergripande målet är att genom artjämförande studier undersöka hur ekologisk anpassning påverkar evolutionen och funktionen hos insekters doftreceptorer. Specifikt kommer fyra arter av barkborrar och ambrosiabaggar att ingå i projektet, vilka alla är skadegörare på barrträd. De fyra arterna skiljer sig åt i avseende på symbiotiska relationer med mikrobiella svampar samt i deras användande av feromon för val av värdträd och partners. Hypotesen är att dessa ekologiska skillnader har påverkat, eller är kopplad till, doftreceptorernas evolution och funktion. Det tillämpade målet är att identifiera receptorer som kan angripas för miljövänlig och effektiv skadedjursbekämpning. Doktoranden kommer att vara involverad i (i) transkriptom- och (ii) genomsekvensering av en eller två av arterna samt fältinsamling av biologiskt materiel för detta ändamål. Resulterande sekvensdata kommer utgöra grunden för (iii) identifiering och evolutionär analys av doftreceptorer. (iv) Funktionen hos utvalda receptorer kommer att studeras i HEK293-celler samt Xenopus laevis oocyter. De funktionella studierna kommer att utgöra huvuddelen av doktorandprojektet. Beroende på resultaten från (iv) kommer doktoranden eventuellt även att vara involverad i (v) farmakologisk screening för att finna receptor-antagonister, samt relaterade (vi) elektrofysiologiska studier och (vii) fältförsök för att utvärdera de biologiska effekterna av sådana substanser.

Kvalifikationer 

 • Mastersexamen i molekylärbiologi, alternativt mastersexamen i bioinformatik eller biologi med signifikanta inslag av molekylärbiologiska kurser och praktiska moment, eller motsvarande.
 • Hög motivation och nyfikenhet på det föreslagna projektet är ett måste.
 • Stor erfarenhet av molekylärbiologiskt labbarbete, inklusive PCR, molekylär kloning, och DNA sekvensering.
 • God förmåga att arbeta i grupp är en nödvändighet.
 • Vidare krävs god analytisk förmåga samt intresse för kemisk ekologi inklusive praktiska tillämpningar, evolutionsbiologi, samt utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Meriter

 • Erfarenhet av och intresse för bioinformatik är starkt meriterande.
 • Kunskaper och erfarenhet inom organisk kemi, GC-MS analys och cellodling är också meriterande.
 • B-körkort är önskvärt för planerat fältarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/652
Kontakt
 • Martin N. Andersson, forskare, +46 46 222 93 44, martin_n.andersson@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin