Lunds universitet, Fysiska Inst, Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

Forskningsprojekt

Mångpartikelväxelverkan mellan elektroner i material ger upphov till en mängd komplexa fysikaliska frågeställningar och ligger bakom uppkomsten av fundamentala kvantmekaniska effekter som t.ex. supraledande och magnetiska tillstånd. Nya material med unika kvantmekaniska tillstånd upptäcks regelbundet. Avgörande information angående den interna utbytesväxelverkan i materialen kan studeras genom att utsätta systemet för yttre störning som ger upphov till fasövergångar för de magnetiska tillstånden. 

Fokusen för det här projektet är att utsätta material för yttre tryck samtidigt som dess egenskaper studeras med inelastisk neutronspridning. Liknande studier har tidigare gjorts men dessa experiment har historiskt sett varit begränsade på grund av den stora provstorleken som behövs vid neutronspridning. Intensitet i neutronstrålen vid den Europeiska neutronkällan ESS under uppbyggnad i Lund kommer kraftigt överstiga intensiteten vid existerande neutronkällor vilket öppnar upp för nya vetenskaplig möjligheter inom det här forskningsområdet.

Du kommer samarbeta med en forskargrupp vid Lunds Universitet och ESS för att utveckla en ny generation av högtrycksceller anpassade för ESS. Under tiden ESS färdigställs kommer du testa dessa celler vid neutronanläggningar runt om i Europa. Möjliga vetenskapliga frågeställningar och system som kan komma att studeras är lågdimensionella magnetiska system, hur yttre tryck påverkar material med både ferroelektriska och ferromagnetiska egenskaper, samt frustrerade magneter där geometrin hos atom strukturen leder till begränsningar av de fysikaliska egenskaperna. 

Projektet är finansierat genom Vetenskapsrådet.

Handledare för projektet är Elizabeth Blackburn.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas också att du som postdoktor samspelar med mastersstudenter och doktorander i forskningsgruppen samt aktivt bidrar till möten och seminarier. 

Målet för det här forskningsprojektet är att studera de magnetiska egenskaperna hos starkt korrelerade elektronsystem vid höga tryck med fokus på (inelastisk) neutronspridning. Tidigare erfarenhet inom neutronspridning är inte ett krav och träning i tekniken kommer att tillhandahållas den framgångsrika kandidaten. Den tekniska delen av dina arbetsuppgifter kommer att vara att designa och utveckla högtrycksceller och optimera dem för användning tillsammans med experimentstationer på ESS. Optimeringen kommer att göras genom Monte Carlo simuleringar och träning i relevant mjukvara (McStas) kommer tillhandahållas. Den vetenskapliga delen av projektet innefatta forskning inom forskningsområdena ovan och tid för utveckling av ett självständigt forskningsprogram kommer att tilldelas.

Experimenten kommer utföras både i laboratorier i Lund och vid storskaliga röntgen och neutronanläggningar runt om i världen.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med forskare vid institutionen samt doktorander och mastersstudenter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningskriterier

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utföra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga eller relaterad erfarenhet som t.ex. mentor, handledare, eller utbildning för användande av utrustning.

Ytterligare bedömningskriterier (med rangordning efter betydelse för tjänsten) är:

 1. Erfarenhet inom högtrycksforskning
 2. Erfarenhet av experimentell lågtemperatursutrustning.
 3. Erfarenhet av experiment utförda på storskaliga experimentanläggningar.
 4. Erfarenhet inom ingenjörssimuleringar.

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal,“Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/663
Kontakt
 • Elizabeth Blackburn, professor, +46 46 222 71 52, elizabeth.blackburn@sljus.lu.se
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, magdalena.brossing@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin