Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.

Halvledande nanotrådar är ett speciellt starkt forskningsområde vid avdelningen. Forskning bedrivs både inom växt och grundläggande karakterisering av nanotrådar, och de används även i olika devices, liksom i experiment inom till exempel kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar bedrivs i tätt samarbete med de experimentella aktiviteterna.

För mer information se www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att vara en del av ett stort pågående grundforskningsprojekt som inkluderar ett flertal experimentella och teoretiska forskargrupper inom NanoLund vid Lunds universitet. Projektet strävar efter att utnyttja speciella egenskaper hos nanosystem, kvanteffekter likväl som klassiska fluktuationer, i nya koncept för att omvandla eller generera energi med hög verkningsgrad. Den specifika doktoradtjänst som utlyses här kommer att fokusera på teoretiska studier av kvanttransport i kvantprickar och/eller endimensionella nanotrådar under inverkan av till exempel externa spänningar, fotoner (i de synliga området, eller i mikrovågsområdet i en supraledande kavitet), fononer och temperaturgradienter. Teoretiska studier av (kvant-)termodynamiska maskiner kan också komma i fråga. Forskningen kommer att involvera både numeriska och analytiska beräkningar och även nära samarbete med experimentella fysiker. Täta samarbeten finns även med flera internationella teoretiska och experimentella forskargrupper, till exempel vid Center for Quantum Devices vid Köpenhamns Universitet, och en vistelse vid ett annat universitet kan komma att ingå i doktorandtjänsten.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/ meriter:

 • Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, särskilt teoretisk fysik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik.
 • Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik och nanovetenskap är av värde.
 • Förmåga och erfarenhet av att arbeta teoretiskt/matematiskt kommer att vara väsentlig, och kurser inom avancerad kvantmekanik för kondenserad materia är av stort värde.
 • Erfarenhet av programmering och numeriskt arbete är meriterande.
 • Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner och från andra länder.  

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3686
Kontakt
 • Martin Leijnse, Universitetslektor, +46703571138
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-20

Takaisin avoimiin työpaikkoihin