Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten (FYS). Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för forskarskolan som pågår fram till 2026 och har till mål att bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Forskarskolan administreras via Lunds universitet och Malmö universitet. Antagning sker vid tre tillfällen 2019, 2020 och 2021.

Vid denna antagning, 2020, prioriteras ansökningar som rör områdena omsorg, äldre och funktionshinder, och därtill angränsande områden som t.ex. psykisk ohälsa.

Tio personer kommer att antas till forskarstudier för licentiatexamen vid Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet eller Linnéuniversitetet. Alla ansökningar administreras i en gemensam utlysning via Lunds universitet och antagning kommer att ske på respektive lärosäte i samråd med de sökande. 

Mer information om forskarskolan finns att hämta på forskarskolanfys.se

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen ges på halvfart under fyra år, under denna tid förväntas doktoranden vara del i miljön på den institution där man är antagen och förutom de egna studierna, handledning och forskarskolans aktiviteter, delta i andra doktoranders seminarier etc. Doktoranden ska parallellt vara yrkesverksam inom socialtjänsten och i samråd med sin arbetsgivare kontinuerligt återföra resultat från forskarutbildningen till socialtjänsten.

Forskarutbildningen omfattar 120 högskolepoäng, fördelade på 37,5 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 82,5 högskolepoäng licentiatuppsats. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin licentiatuppsats vid ett offentligt seminarium. Forskarutbildningen motsvarar fyra års halvtidsstudier och doktoranden bibehåller under denna tid sin ordinarie lön från sin arbetsgivare, utifrån ett avtal tecknat mellan arbetsgivare, lärosäte och licentiand.

Undervisningen ges på svenska med omfattande inslag av engelska.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap. § 39, den som antingen

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Doktoranden ska ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller arbeten som till sin kvalitet och omfattning kan anses motsvara detta.

Bedömningsgrund
Enbart den som har en anställning i socialtjänsten och arbetsgivarens stöd för studierna kan antas som doktorand. En finansieringsplan ska finnas vid antagningen. I planen ska de ekonomiska villkoren för hela studietiden framgå.

Doktorander antas till forskningsprojekt som har utformats i samråd mellan forskarskolan och dess samverkande kommuner och som godkänts av båda parter. Överenskommelsen bilägges doktorandens individuella studieplan.

Vid antagningsbegränsning måste urval göras bland de sökande. Urvalet sker genom att institutionen väger samman det planerade projektets relevans och genomförbarhet och den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildning. Särskilt avseende fästs vid den sökandes lämplighet för samhällsvetenskapligt forskningsarbete. Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, rapporter, forskningsplaner och eventuella forskningsmeriter samt dokumenterad arbetslivserfarenhet. Självständiga arbeten på grundnivå och på avancerad nivå har särskild vikt.

En sökande som bedöms ha god förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning, kan antas med villkor om att färdigställa en uppsats på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng innan studietiden som doktorand inleds.

Mångfald eftersträvas inom forskarskolans verksamhet. Jämställdhetsaspekten ska alltid beaktas. Vid jämbördiga meriter ska sökande av underrepresenterat kön, relaterat till fördelningen bland forskarstuderande inom den nationella forskarskolan, ges företräde om inte annat skäl talar emot detta.

Ansökan
Sökande ska till sin ansökan förutom CV, bifoga självständiga arbeten (uppsatser) och andra texter som visar den sökandes förmåga till forskning, ett intyg från arbetsgivare samt en forskningsplan. Sökanden ska också i ansökan ange prioriteringsordning inför placering vid något av de i forskarskolan ingående lärosätena.

En mall för intyg från arbetsgivare finns att hämta https://lu.box.com/s/
d75katkz6lwqsoo1enicolfktpmgnt8n. Se https://lu.app.box.com/s/irijqt6eziprow0hfaz92cpe8e0flaro för exempel på hur avtal som tecknas mellan arbetsgivare och lärosäte vid antagning kan komma att se ut.

Forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa tänkbar inriktning för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och diskutera metod i förhållande till planerad forskning.

Forskarskolan erbjuder stöd i formulering av forskningsplaner. Kontaktpersoner för detta, så kallade ”ambassadörer”, vid lärosätena framgår av information på https://forskarskolanfys.se/ambassadorer/.

Bedömningar grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Välkommen med din ansökan!

Antal lediga befattningar 10
Ort Lund, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Växjö eller Kalmar
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3982
Kontakt
  • Kerstin Svensson, föreståndare för forskarskolan, kerstin.svensson@soch.lu.se
  • Lars Plantin, föreståndare för forskarskolan, lars.plantin@mau.se
Publicerat 2019-12-09
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Takaisin avoimiin työpaikkoihin