Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Aerosolforskning i Lund

Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete mellan flera grupper inom teknisk och medicinsk fakultet. Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för hälsa och miljö. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer och nanoteknologi. Mer information om forskargruppen https://www.eat.lth.se/forskning/luftburna-partiklar/. Aerosolforskningen i Lund ingår också i flera multidisciplinära centrumbildningar vid Lunds Universitet såsom CAST (www.cast.lth.se), MERGE (www.merge.lu.se) och Metalund (www.metalund.lu.se).   

Partikelemissioner från biomassförbränning och oavsiktliga bränder 

Förbränning av biomassa sker på olika skalor (skogsbränder, uppvärmning av bostäder och matlagning) och har stor inverkan på både klimat och hälsa. Utsläpp från oavsiktliga bränder har mer nyligen uppmärksammats som ett stort luftmiljöproblem, både i relation till utsläpp till omgivningen och yrkesexponering för brandmän. Det är idag svårt att förutsäga och modellera emissionsnivåer och emissionsegenskaper utifrån förbränningsförhållanden och brandegenskaper. Det är också oklart vilka partikelegenskaper som orsakar negativa hälsoeffekter. Därför behövs mer detaljerade studier av hur föroreningar bildas och emissionernas kemiska sammansättning.

Arbetsuppgifter

I projektet kommer den senaste tekniken för emissionskarakterisering med hög tidsupplösning (till exempel aerosol masspektrometri) att tillämpas för källstudier av förbränningsemissioner på olika nivå. I ett antal utvalda experiment kommer atmosfärisk åldring av emissionerna att simuleras genom oxidation i en flödesreaktor. Följande källor förväntas ingå:

 1. Kontrollerade labbstudier i liten skala med konkalorimeteruppställning och laboratorieflammor för ett antal relevanta bränslen och förbränningsförhållanden.
 2. Uppskalade brandexperiment i olika miljöer för utvalda material.
 3. Personburen exponeringsmätning i andningszonen för brandrök och andra aerosoler på arbetsplatser.

Arbetet är tvärvetenskapligt och kommer att utföras i nära samarbete med expertis inom sotbildning/brandteknik, atmosfärsforskning och hälsopåverkan av partiklar.

Doktorandstudierna är i första hand experimentella, men även teoretiskt arbete med att parametrisera resultaten för användning i modeller kommer inkluderas.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Mer information om forskningsavdelningen (www.eat.lth.se).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. Exempel på ämnesrelevanta områden är fysik, kemi, nanovetenskap, miljövetenskap, maskinteknik och brandteknik. 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta experimentellt och teoretiskt, driv, självständighet och uthållighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100, 5 kap). 

Instruktioner för ansökan

Ansök online. Ansökan, på svenska eller engelska, ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, uppgifter till två referenspersoner samt övrigt som du önskar åberopa (rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/244
Kontakt
 • Joakim Pagels, docent, joakim.pagels@design.lth.se,+46462221688
 • Vilhelm Malmborg, forskare, vilhelm.malmborg@design.lth.se,+46462220892
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-02-01
Sista ansökningsdag 2022-03-15

Tillbaka till lediga jobb