Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
En doktorandtjänst utlyses i ämnet Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Den fyraåriga doktorandtjänsten finansieras externt via projektet “Markanvändningens påverkan på växthusgasutbytet för savanner i Sahel”.

Huvudsyftet med projektet är att förbättra kunskapen kring utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och ekosystem i afrikanska savanner. Sahel, området söder om Sahara, är en av världens största semiarida regioner, och det finns tydliga indikationer på vegetationsförändringar i området. Inte bara klimatet utan även mänsklig aktivitet påverkar ekosystemen i regionen. Vi känner idag till lite om interaktionerna mellan klimat, markanvändning och ekosystemen i Sahel, och huvudsyftet med detta projekt är att utöka våra kunskaper om just dessa interaktioner. I detta projekt kommer vi göra mätningar av utbytet av växthusgaser mellan mark och atmosfär i Senegal, och projektet är ett internationellt samarbete med forskare från runt om i världen. Projektet är inte bara av relevans för att öka vår förståelse för växthusgasutbytet i semiarida savanner, utan är även av vikt för att länder i Sahel skall kunna fullfölja sina åtaganden enlig Parisavtalet.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet fokuserar på fältmätningar av den rumsliga och temporala variationen i växthusgasutbytet och har som syfte att besvara tre forskningsfrågor: 1) Vilka faktorer påverkar utbytet av växthusgaser mellan atmosfären och savannen i Sahel? 2) Vilka är de dominerande inslagen i savannens landskap som påverkar den rumsliga variationen i växthusgasutbytet? 3) Vad har det för konsekvens för växthusgasutbytet att konvertera savannen till jordbruksmark? För att besvara dessa frågor skall vi göra fältmätningar i savanner i Senegal. Vi driver för nuvarande en fältstation i Senegal sedan 20 år tillbaka och doktoranden skall studera meallanårsdynamiken i växthusgasutbytet vid denna station. För att få en uppfattning om den rumsliga variationen skall doktoranden spendera en tid i Senegal och göra mätningar över en större region. Slutligen skall vi samarbeta med andra forskare som gör liknande mätningar över jordbruksmark i närheten, och doktoranden skall studera vilken påverkan konverteringen av savannen till jordbruksmark har på växthusgasutbytet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid start förväntas den sökande ha en universitetsexamen (M. Sc. eller motsvarande) i naturvetenskap, helst inom naturgeografi eller ekosystemvetenskap eller liknande. Påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande, såsom en masteruppsats, på engelska är av stor vikt.

Vi söker en självständig och kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Vi ställer höga krav på att denna person ska kunna arbeta målinriktat och självständigt med egna projekt såväl som med både svenska och utländska forskare i grupp och uppvisa god samarbetsförmåga. Vi söker en person som är engagerad och målinriktad och som med tydlighet kan ta ansvar för delar inom större forskningsprojekt, samt på ett självständigt sätt utföra sina arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete samt studier av interaktionen mellan mark och atmosfär är meriterande.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Följande meriter är kvalificerande:

 • Erfarenhet av ekosystemvetenskaper och utbytesprocesser mealln land och atmosfär
 • Erfarenhet av eddy covariance fluxsystem och/eller kammarmätningar
 • God förmåga att hantera stora datamängder

Erfarenhet av fältarbete Kunskaper inom växtekologi, framför allt inriktat mot savanner och de processer som styr växternas samverkan med sin omgivning Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 • Kunskaper i franska
 • Körkort

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, kontaktuppgifter till minst två referenser, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1472
Kontakt
 • Torbern Tagesson, torbern.tagesson@nateko.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46462224853,tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-21
Sista ansökningsdag 2022-05-20

Tillbaka till lediga jobb