Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Inom Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) arbetar idag närmare 100 personer, merparten aktiva inom forskning. INES har en bred naturvetenskaplig profil och bedriver forskning och utbildning inom en rad vetenskapsfält med nära anknytning till klimat och ekosystem, inklusive ekosystemmodellering, fjärranalys, atmosfärsvetenskap, och geografisk informationsvetenskap. Omfattande forskningsverksamhet bedrivs vid INES inom arktiska, boreala och tempererade miljöer där mätningar sker av utbytet av växthusgaser (koldioxid, metan) mellan marken och atmosfären. Forskningen baserad på mätningar av växthusgaser spelar en väsentlig roll för INES profilering inom klimatområdet men har också stor betydelse för vår grundutbildning, där kolcykelns betydelse för samhällets mål att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna analyseras. Inom grundutbildningen erbjuder vi ett kandidatprogram "Naturgeografi och ekosystemvetenskap” samt fem mastersprogram - samtliga med internationell inriktning (www.nateko.lu.se).

INES verksamhet inom växthusgasmätningar har utvecklats parallellt med, och i nära samarbete med ICOS Sweden (Integrated Carbon Observing System), VR-finansierat och kopplat till det Europeiska ICOS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) som har sitt huvudkontor på CEC (Centrum för miljö- och klimatvetenskap). Dessutom är INES värd för Europeiska ICOS ERICs dataportal (Carbon Portal) som är den del av ICOS ERIC som sammanställer och distribuerar data från bl.a. ICOS Sweden. Växthusgasmätningar och forskningen runt dessa mätningar är av hög relevans för INES samverkan med CEC inom ramen för de strategiska forskningsområdena BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system), där denna verksamhet vid INES bidrar med unik kompetens och metodik av grundläggande vikt för forskningsområdenas vetenskapliga mål och samverkan.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en lektor i naturgeografi och ekosystemvetenskap med fokus på mikrometeorologiska metoder för insamling av data om utbytet av växthusgaser mellan jord, vegetation och atmosfär. Institutionen driver ett antal fältinstallationer för eddy-kovariansmätning av kolflöden, framför allt i boreala och tempererade miljöer men även i semi-arid miljö i Afrika. Tillämpningsområdena för dessa mätningar sträcker sig från grundläggande kunskaper om mikrometeorologi och ekosystemfunktion till tillämpningar inom skogsbruk, jordbruk och miljöövervakning.

Institutionen är knuten till svenska ICOS och har personal som arbetar vid två forskningslokaler som innefattar fyra svenska ICOS-stationer (två Class 1 atmosfärsstationer och två Class 2 ekosystemstationer). ICOS-stationerna är också samlokaliserade med två ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) stationer samt ingår i SITES Spectral (infrastruktur för spektrala mätningar för ekosystemobservationer). Den anställde förväntas utveckla sin forskning i nära relation till dessa resurser samt anknyta till INES befintliga forskningsinriktningar.

Den anställde ska bedriva och leda forskning inom institutionen, undervisa inom grund- och forskarutbildning samt förväntas verka som vetenskaplig föreståndare för ICOS Sweden. Föreståndarskapet förväntas omfatta 25-50 % av arbetstiden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen och omfattningen mellan föreståndarskapet för ICOS, forskning och undervisning, kan komma att förändras över tid.

Föreståndaren för ICOS Sweden ansvarar för forskningsinfrastrukturens operativa ledning vilket omfattar planering, ledning och prioritering av ICOS Swedens verksamhet inom ramen för dess verksamhetsplan och budget med stöd från ledningsgruppen. I arbetet ingår samarbete med biträdande föreståndare samt löpande ekonomisk och redovisning av ICOS Swedens medel. Vidare ingår beredning av underlag till styrgruppen och stämma samt att agera som föredragande i styrgruppen. Dessutom agerar föreståndaren kontaktperson mellan den Europeiska ICOS och det nationella, svenska nätverket.

Kandidaten ska vara aktiv i att söka och attrahera externa medel för att bidra till kostnaderna för forskning och forskargruppsmedlemmars lönekostnader. För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande en doktorand att initialt knytas till anställningen.

Sökanden förväntas även bidra till utveckling och utförande av utbildningen på alla nivåer inklusive utveckling av kursmoment och kurser samt handledning av kandidat- och masterstudenter. Mikrometeorologi och utbytesprocesser mellan vegetation och atmosfär, liksom tillämpningar mot vegetations roll för klimatet och klimatförändringar är viktiga undervisningsområden. Kandidat- och masterprogrammen inom naturgeografi och ekosystemvetenskap är mest relevanta men sökanden skulle även kunna bidra till andra utbildningar inom angränsande områden (tex. GIS och fjärranalys) om kompetensen innehas.

Till arbetsuppgifterna hör även samverkan mellan universitet och omvärlden, t.ex. genom BECC, MERGE och LU Land.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

Filosofie doktorsexamen eller motsvarande i naturgeografi, ekosystemvetenskap eller annat ämne av relevans för anställningen krävs.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Mycket goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder
Kvalificerade kandidater ska ha en stark forskningsmeritering inom dessa områden:

  • Mätning av utbyte av växthusgaser med eddy-kovariansteknik men även andra metoder som används för kvantifiering av energi och gasflöden.
  • Studier av interaktion mellan terrestra ekosystem och klimatsystemet på olika tids- och rumsskalor, särskilt när det gäller processer som styr utbytet av massa och energi i mark-, växt- och atmosfärssystemen.

Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal av vetenskapliga publikationer.

Sökande ska bifoga en forskningsplan som beskriver den forskning som avses att bedrivas. Planen ska visa hur sökandes forskning kan stärka och utveckla forskningen vid INES och hur den gagnas av infrastrukturen inom ICOS.

Kvalificerade kandidater ska uppvisa:

  • Dokumenterad erfarenhet och förmåga av att söka och erhålla forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens.
  • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
  • Erfarenhet av undervisning på grund- och/eller forskarnivå.

Meriterande erfarenheter:

  • Erfarenhet av styrning eller koordinations- och administrationsarbete inom stora vetenskapliga infrastrukturprojekt, exempelvis ICOS.
  • Erfarenhet av handledning av examensarbeten och genomförande och utveckling av kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå (inklusive doktorandnivå).
  • Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Befordran
En högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2271
Kontakt
  • Jonathan Seaquist, prefekt, 046-2223974,jonathan.seaquist@nateko.lu.se
  • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-09-30

Tillbaka till lediga jobb