LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

Forskningsprojektet

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom det 4-åriga forskningsprojektet med titeln ”Environmental Human Rights Defenders – Change Agents at the Crossroads of Climate change, Biodiversity and Cultural Conservation”, finansierat av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS). I en samverkande forskningsmiljö kommer deltagande forskare att samarbeta för att producera forskning av hög kvalitet.

Miljöförsvarare av mänskliga rättigheter (EHRD) erkänns alltmer som centrala aktörer i omvandlingar mot hållbarhet, skydd av biologisk mångfald och klimatåtgärder. Dessutom försvarar EHRD ofta rättigheterna för ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen och andra marginaliserade grupper. Men de kan också utsättas för hot och våld för sina ansträngningar. Sällan blir kampen för politiska, kulturella, sociala, ekonomiska och miljömässiga rättigheter synliga på internationella politiska arenor. I detta tvärvetenskapliga projekt försöker vi undersöka hur och i vilken utsträckning EHRD möter dessa utmaningar och agerar som förändringsagenter för bevarande av kulturell och biologisk mångfald och begränsning och anpassning av klimatförändringar.

I projektet strävar vi efter att utveckla en övergripande konceptuell förståelse av EHRD som kan appliceras på olika sociala och regionala sammanhang från den globala till en mer regional nivå. Det regionala fokuset för vår analys ligger på Colombia, där EHRD tar en framträdande men osäkra roll som förändringsagenter. Vi analyserar deras mål, motiv och underliggande diskurser, och undersöker sedan de metoder de tillämpar för att skydda det kulturella och biologiska arvet och främja hållbar utveckling.

Projektet syftar också till att analysera effekterna av dessa strategier, såsom prestationer men också hindren och konsekvenserna för EHRDs sårbarhet. I de olika stadierna av vår analys använder vi ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med blandade metoder som bygger på en mångfald av discipliner, inklusive hållbarhetsvetenskap, statsvetenskap, socialantropologi, humangeografi och juridik. Dessutom använder vi oss av en rad relevanta teorier och begrepp, till exempel miljörättvisa, social rörelseteori, biokulturell mångfald, mänskliga och urfolksrättigheter och politisk ekologi. Våra förväntade resultat kommer att ge flera perspektiv på sambandet mellan kulturarv, biologisk mångfald och klimatförändringar.

Doktoranden kommer att vara baserad på Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Doktoranden kommer att stödja och genomföra sin forskning i nära samarbete med ett tvärvetenskapligt team kring följande frågor:

 1. Vilka motiveringar, mål och underliggande diskurser är grunden för EHRD:s arbete
 2. I vilken utsträckning är deras arbete kopplat till olika förståelser av de kulturella, biokulturella och klimatförändringskriserna?
 3. Vilka metoder och strategier använder EHRD för att uppnå sina mål?
 4. Vilka framgångar och hinder har EHRD mött i Colombia sedan undertecknandet av fredsavtalet 2016?
 5. Vilka lärdomar kan dras för att stödja och skydda EHRD i Colombia över skalor?

Allmänna kvalifikationer

Kraven för antagning till forskarutbildningskurser och utbildningsprogram (i enlighet med HF, kapitel 7, avsnitt 35) är att sökanden: uppfyller de allmänna och specifika behörighetskrav som lärosätet kan ha fastställt och anses i övrigt ha den förmåga som krävs för att dra nytta av kursen eller studieprogrammet (Svensk stadga 2010: 1064). En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för forskarutbildningskurser och utbildningsprogram om han / hon: har fått en avancerad examen, har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp tilldelades i den andra cykla eller har förvärvat väsentligt likvärdig kunskap på annat sätt i Sverige eller internationellt.

Kvalifikationer

De huvudsakliga forskningsuppgifterna för tjänsten kommer att vara nära kopplade till de bredare projektmålen och forskningsfrågorna (specificerade ovan). Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra oberoende och tvärvetenskaplig forskning som involverar både skrivbordsbaserade och fältbaserade metoder, inklusive bland annat en systematisk genomgång av källor och litteratur och fallstudieforskning i Colombia. Fallstudier från andra länder än Colombia kan fungera som kompletterande forskning. Det geografiska fokuset innebär att doktoranden kommer att behöva engagera sig med nationella och lokala aktörer, sociala rörelser och särskilda Environmental Human Rights Defenders i Colombia genom t.ex. intervjuer, fokusgruppsintervjuer och andra etnografiska, samhällsvetenskapliga eller juridiska metoder som bedöms vara användbara. Den framgångsrika kandidaten bör visa en medvetenhet om forskningsämnenas känslighet och vikten av noggranna, reflexiva forskningsmetoder som är helt inbäddade i gemenskapernas behov och prioriteringar, samtidigt som man respekterar tidigare, informerat samtycke och lämpliga återkopplingsmekanismer.

 

Den idealiska doktorand för tjänsten kommer att ha följande specifika kvalifikationer:

 

 • En magisterexamen i hållbarhetsvetenskap, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, sociologi, politisk ekologi, antropologi eller ett närliggande område.
 • Ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning, till exempel att kombinera antropologi med hållbarhetsvetenskap och statsvetenskap eller liknande.
 • Utmärkta kunskaper i spanska och engelska i tal och skrift.
 • Ett starkt och dokumenterat intresse för kopplingarna mellan samhällsvetenskap och global miljöförändring och förmågan att kombinera insikter och metoder från olika vetenskapliga discipliner samt alternativa former av kunskapsskapande
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskningsmiljö.
 • Entusiasm att bidra till undervisningen på LUCSUS och att arbeta med masterstudenter.
 • Erfarenhet av forskningsmetoder som är relevanta för projektet (t.ex. kvalitativa intervjuer, etnografiska forskningsmetoder, intressentworkshops).
 • Erfarenhet av att bedriva etiskt sund forskning i utmanande miljöer och/eller vara etiskt informerad eller erfaren av att arbeta med utsatta befolkningsgrupper.
 • Vilja att genomföra utökat fältarbete över hela Colombia.

 

Önskade kvalifikationer

Dessutom stärker följande kvalifikationer en kandidats profil:

Visat analytisk förmåga. Erfarenhet av att arbeta med sociala ledare, miljöaktivister för mänskliga rättigheter. Erfarenhet av vetenskaplig publicering och visuella verktyg (videor, bloggar, populärvetenskapligt skrivande) för att kommunicera aktiviteter och rön. Förtrogenhet med teorier och begrepp som är relevanta för projektet (t.ex. miljörättvisa, sociala rörelser, biokulturell mångfald, mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningens rättigheter, politisk ekologi).

Bedömningskriterier

Endast sökande som är behörig till forskarutbildning kan anställas till doktorandtjänst. Antagningen ska i första hand baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande kommer att bedömas utifrån ovan nämnda kriterier och i synnerhet deras förmåga att bedriva självständig forskning samt deras förmåga och intresse att bidra till ett nytt och utvecklande forskningsfält. Eftersom forskarutbildningen inom hållbarhetsvetenskap är krävande måste den sökande vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga krävs också, liksom kunskaper i engelska och spanska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras elektroniskt via Lunds universitets ansökningsportal. Ansökan ska innehålla:

Ett följebrev på engelska på max. 2 500 ord. Denna bör innehålla en kort presentation av dig själv, din motivation och dina kvalifikationer för att bedriva doktorandforskning. Brevet ska också innehålla ett uttalande om varför du skulle vilja arbeta med just detta projekt, hur dina kvalifikationer gör dig lämplig för tjänsten (med hänvisning till de specifika kvalifikationer och  forskningsfrågor som anges ovan), och vilka individuella intressen och prioriteringar du vill ägna dig åt. inom projektets övergripande mål om din ansökan blev framgångsrik. Ett CV på engelska (max 2 sidor) som visar dina kvalifikationer för utbildningen på forskarnivå i hållbarhetsvetenskap (inklusive publikationer, om relevant) Examens- och betygsbevis. Ett exemplar av ditt examensarbete/uppsatser, motsvarande minst 30 hp (30 hp magisteruppsats, eller 15 hp magisteruppsats plus 15 hp kandidatuppsats). Namn och kontaktinformation för tre professionella referenser (obs: referensbrev krävs inte i den första ansökningsfasen).

Intervjuer kommer att genomföras med ett antal sökande under slutskedet av antagningsprocessen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4164
Kontakt
 • Torsten Krause, torsten.krause@lucsus.lu.se
 • Cecilia Kardum Smith, cecilia.kardum_smith@lucsus.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-16
Sista ansökningsdag 2023-02-16

Tillbaka till lediga jobb