Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Är du intresserad av att bli en del av ett forskarteam som utvecklar reaktiva organometalliska komplex för aktivering av små molekyler? Är du intresserad av att designa system som kan fånga upp molekyler som traditionellt har ansetts vara instabila eller till och med obefintliga? Vill du förklara vad som utlöser bindningsbildande och bindningsbrytande reaktioner för att fortsätta i "rätt" eller i "fel" riktning? Som doktorand i Reinholdt-gruppen kommer du bland annat att utforska lågvalenta övergångsmetallkomplex, huvudgruppselement, elektrofila kvävefragment och fosforbaserade multipelbindningar. Du kommer att att bygga expertis inom syntes i inert atmosfär, spektroskopi, elektronisk struktur och reaktionsmekanismer. Vetenskapsrådet och Centrum för analys och syntes vid Lunds universitet finansierar tjänsten som sträcker sig över 4 år med start 1 juli 2023 eller så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Dina huvudsakliga forskningsmål kommer att falla inom metallorganisk kemi. Detta område av kemi (t.ex. Nobelpriset 2005, 2010, 2022) möjliggör studier av några av de mest ovanliga och reaktiva molekyler som finns. Som doktorand i vår grupp kommer du att syntetisera reaktiva metallkomplex och designa ligander för att kontrollera deras reaktivitet och elektroniska struktur. Du kommer att uppfinna metoder för att fånga upp och stabilisera små molekyler som bara skulle ha flyktig existens under "normala" reaktionsförhållanden. I vissa fall kommer du att upptäcka reaktioner där bindningar bildas och brister på oväntade sätt. Specifika teman i din forskning kan inkludera, men är inte begränsade till:

  • N2-funktionalisering och syntes av azid från atmosfäriskt kväve

Perspektiv: Omvandling av atmosfäriskt kväve till en azid är en olöst vetenskaplig utmaning, eftersom denna typ av reaktion har en termodynamiskt uppförsbacke energetisk profil och (alltid) tenderar att gå i motsatt riktning. Att lösa denna utmaning skulle kunna utgöra grunden för energilagrande teknik (kväveekonomi), till gagn för samhället.

  • Isolering av tung-atom analoger av N2 såsom NP och NAs

Perspektiv: Ovanliga diatomiska molekyler, som PN, är instabila under jordliknande förhållandena men kan observeras i det interstellära rymden. Isoleringen av stabiliserade former av PN kan möjliggöra reaktivitets- och elektroniska strukturstudier av en interstellär molekyl i ett laboratorium på jorden. Detta skulle kunna öppna för upptäckt av oöverträffade reaktionstyper, vilket ger en bättre förståelse av universums prebiotiska kemi.

  • Generering av komplex och molekyler med fosforbaserade trippelbindningar

Perspektiv: Fosfor bildar mycket reaktiva trippelbindningar med metall- och kolfragment. Molekyler som innehåller sådana funktioner skulle öppna nya syntetiska metoder mot fosforbaserade material och läkemedel.

  • Småmolekylaktivering med hjälp av lågvalenta övergångsmetallfragment

Perspektiv: Övergångsmetaller har en unik förmåga att omvandla billiga, lättillgängliga små molekyler till större fragment med mervärde. Metallerna fungerar som elektronreservoarer under de på varandra följande stegen i dessa omvandlingar. Den inneboende termodynamiska stabiliteten hos många små molekyler är emellertid ett stort hinder, som utesluter enkel omvandling till användbara produkter. Eftersom det är nyckeln till att upprätthålla en växande befolkning, är aktivering av små molekyler av stort intresse för samhället och vetenskapen.

Den övergripande motivationen bakom våra studier börjar med en fascination av grundämnena i det periodiska systemet. Vi försöker svara på tre grundläggande frågor: 1) Varför bryts vissa kemiska bindningar övervägande, medan andra bildas? 2) Vad utgör en stabil molekyl, och kan vi tänja på gränserna för stabilitet? 3) Hur omvandlas molekyler och kan vi hitta sätt att kontrollera det? Vår forskning syftar till att adressera vilka typer av bindning som kan finnas mellan element i det periodiska systemet, och vilka funktionella grupper och molekyler som kan skapas som ett resultat. Förutom grundläggande forskningsintresse har dessa projekt perspektiv inom områden som energilagring, astrokemi och prebiotisk kemi.

Om dig:

Du har omfattande forskningsbaserad erfarenhet inom oorganisk, metallorganisk eller organisk kemi. Du har ett kreativt förhållningssätt till kemi och vill utveckla dina egna idéer. Du arbetar strukturerat och självständigt och dokumenterar dina resultat väl. Du har erfarenhet av karaktäriseringsmetoder som UV-vis, IR, och i synnerhet NMR-spektroskopi. Det är meriterande om du har erfarenhet av andra typer av spektroskopi, elektrokemi, katalys, eller röntgenkristallografi.

När du är gjort din doktorsexamen i vår grupp kommer du att ha byggt upp ett brett utbud av färdigheter inom metallorganisk kemi:

Omfattande förståelse för metallorganisk kemi och spetsforskning inom detta område. Deltagande i internationella samarbeten och forskningskonferenser. Planering och genomförande av forskningsprojekt, skrivande av vetenskapliga artiklar. Luftfri syntes (Schlenk och speciellt handskboxtekniker) Spektroskopiska tekniker (NMR, IR, UV-vis, EPR). Elektrokemi. Magnetiska studier av komplex i lösning. Strukturella metoder (röntgendiffraktion). Reaktivitetsstudier, inklusive kinetik och katalys. Elektronstrukturstudier.

Om oss:

Vi är en nyetablerad organometallisk forskargrupp vid Lunds universitet, som består av BUL Anders Reinholdt och en annan doktorand. Vi ser fram emot att välkomna vår nästa medforskare! För ytterligare information, kontakta gärna Anders Reinholdt (anders.reinholdt@chem.lu.se).

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

Kunskaper i engelska i skrift och tal förväntas; goda kunskaper i svenska är meriterande men inget krav.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Tillsammans med de dokument som krävs för ansökan (följebrev, CV, utskrifter etc.) är vi tacksam om du skickar in en kort beskrivning av ett forskningsprojekt du tänker arbeta med i Reinholdt-gruppen (1 sida inklusive grafik och referenser). Denna disposition tjänar till att visa din vetenskapliga kreativitet! Din faktiska forskning kan ta en helt annan väg.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Inkludera en kort översikt av ett forskningsprojekt (se ovan, Bedömningsgrunder).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1482
Kontakt
  • Anders Reinholdt, Anders.reinholdt@chem.lu.se
  • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-04-28
Sista ansökningsdag 2023-06-23

Tillbaka till lediga jobb