Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen ("ditt team")

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för synkrotronljusfysik på Fysiska institutionen i Lund.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen, med ca 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper vid material. På avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi. Detta inkluderar det lab-baserade fotoelektronspektroskopi centralt för detta forskningsprojekt.

Doktoranden kommer också att bli en del av NanoLund (www.nano.lu.se) som är ett center för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaper i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

På MAX IV kommer doktoranden att jobba tillsammans med högtrycks fotoelektronspektroskopi gruppen som i dag har 11 forskare som jobbar dedikerat med våra två strålrör HIPPIE and SPECIES.

Inom de senaste 5 åren har huvudhandledaren och medverkande forskare vid högtrycks fotoelektronspektroskopi gruppen på MAX IV bedrivit banbrytande forskning inom tidsupplöst högtrycks fotoelektronspektroskopi. I synnerhet har vi utvecklat högtrycks metodik och instrumentering som är i stånd till att mäta den kemiska tillstånd på en yta och gasblandningen precis ovanför den – inklusive reaktionsprodukten – samtidigt och när en reaktion pågår och med ms till µs tidsskala. Detta ger unika möjligheter för att studera kortlivade aktiva ytstrukturer och hur den mikroskopiska miljön ovanför utan samverkar och ändrar ytan. För närvarande utvecklar vi metodik och instrumentering för tidsupplöst fotoelektronspektroskopi vidare, en ny instrumentstation med unika möjligheter för tidsupplösta studier installeras på HIPPIE strålröret och under våren 2023 kommer vi på fysik att få ett laboratorieinstrument för högtrycks fotoelektronspektroskopi designat för tidsupplösta studier.

Referenser

 • Knudsen et al., Nature Communications 12, 6117 (2021)
 • Shavorskiy et al., ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 40 (2021)
 • Shavorskiy et al., Synchrotron Radiation News, 35, 4-10 (2022)

Vad vi erbjuder

Lunds universitet är en myndighet, vilket innebär att de anställda får särskilda förmåner, generös semester och ett fördelaktigt tjänstepensionssystem. Läs mer på universitetets webbplats om förmåner av att vara anställd vid Lunds universitet: Lunds universitet – förmåner för anställda

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter och ansvar

Projektets fokus är tvådelat: (i) Att utveckla högtrycks fotoelektronspektroskopi instrumentering och metodik för avancerat tidsupplöst in situ mättningar av katalytiska ytor som utsätts för gasblandningsvågor eller temperaturvågor. (ii) Att använda denna nya metodik till att studera ytan av katalysatorer som bringas i svängningar fram och tillbaka mellan olika strukturer av vågorna med hög tidsupplösning. Detta kommer att ge unika möjligheter för att studera strukturer och molekyler på ytan vilket är omöjligt med vanligt högtrycks fotoelektronspektroskopi. För dessa studier planerar vi att studera bimetalliska övergångsmetaller ytor och partiklar och studera kemiska reaktioner ifrån CO oxidering till CO2 hydrogenering.

Metoderna och instrumenteringen utvecklade inom detta projekt kommer att bidra till experimentella möjligheter vid högtrycks fotoelektronspektroskopi strålrören vid MAX IV laboratoriet och nyligen har vi påbörjat att utveckla metoderna för andra ytkänsliga tekniker än fotoelektronspektroskopi.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. I synnerhet kommer den forskarstuderande att jobba tillsammans med en annan doktorand som studerar kolväte oxidering med tidsupplöst högtrycks fotoelektronspektroskopi och med en annan PRISMAS doktorand som studerar atomlagerdeponeringen med samma teknik. Doktoranden kommer också att erbjudas möjlighet att assistera i handledningen av masterstudenter. Inom projektet kommer det att vara mycket goda möjligheter för samarbete inom en mängd av projekt vid MAX IV strålrör och vår avdelning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Handledare för detta projekt är:

Jan Knudsen (huvudhandledare), Andrey Shavorskiy (biträdande handledare), Joachim Schnadt (biträdande handledare)

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV laboratoriet i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande meriter är nödvändiga för denna anställning:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se arbetsuppgifter.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Det är önskvärt och fördelaktigt om du har erfarenhet av:

 • att skriva programkod
 • att arbeta på synkrotronljusanläggningar
 • att arbeta med ultrahögvakuumteknik
 • Röntgenfotoemissionsspektroskopi

Bedömningsgrunder

För att vara behörigt enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige, i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.

Senast vid anställningens start (2024-03-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik, kemi, eller materialvetenskap.

Om du redan har en doktorsexamen är du inte behörig för PRISMAS-programmet.

Villkor

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/3/2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Antagning till forskarutbildning sker vid Lunds universitet och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2024-03-01. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, lämpligheten av din karriärplan och ditt examensarbete, din forskningserfarenhet i relevans till projektet samt din förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Gällande eventuellt ej kompletta ansökningar (speciellt om dokumenten i listan ovan saknas), har PRISMAS rätt att utesluta dem från urvalsprocessen utan att meddela kandidaten.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontakt

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, kontakta: Jan Knudsen (universitetslektor, handledare i projektet), jan.knudsen@sljus.lu.se (+46 0725781505)

För frågor om anställningsvillkor och universitet, kontakta: Anne Petersson Jungbeck (HR administrator), anne.petersson-jungbeck@fysik.lu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01 eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2731
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb