Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på Inst. för Designvetenskaper på Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Designvetenskaper är en tvärvetenskaplig institution som integrerar design, teknik och människor i sin forskning och utbildning. Den utlysta tjänsten ligger inom ramen för Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) och finansieras av forskarskolan Management och IT (MIT) och Familjen Kamprads stiftelse. Du kommer att vara en del av centrumets interdisciplinära forskningsmiljö bestående fem doktorander liksom postdoktorer och seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Du kommer också vara en del av den nationella forskarskolan MIT och förväntas delta i deras aktiviteter. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom det tvärvetenskapliga centrumet, både i samarbete med andra och individuellt.

Transformativ innovation

Ämnet transformativ innovation syftar till att förstå, förklara och förbättra verksamheter med fokus på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t ex system, varor och/eller tjänster) samt nya eller förändrade processer (t ex tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer samt samhälle. Forskningen adresserar såväl mänskliga, organisatoriska, processmässiga och tekniska aspekter såsom användarcentrerad design, teknik- och affärsutveckling, utvecklingsmetodik, integration och samverkan, industrialisering samt hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning

För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, samarbetsformer, värdekedjor och affärsmodeller. Inom Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) bygger vi kunskap för att hantera dessa utmaningar. 

En nyckel till omställningen är digitalisering och nyttjandet av olika digitala verktyg och artificiell intelligens. Baserat på tillförlitliga data från företag/organisationer kan analyser genomföras, nya algoritmer utvecklas och applikationer och lösningar för hållbar näringsverksamhet tas fram. Denna utveckling är dock fortfarande i sin linda och det behövs betydande forskning i att tillämpa digital teknik och utvärdera dess faktiska värde för ingående företag, försörjningskedjor och samhället i stort.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Till denna tjänst söker vi en doktorand som kan utveckla, tillämpa och utvärdera digitala verktyg (såsom artificiell intelligens, internet of things, cloud computing) i syfte att påskynda omställningen av näringslivet till en hållbar utveckling. Tillämpningsområden rör hållbara och cirkulär affärsupplägg utifrån både ett producent-och konsumentperspektiv och inkluderar nära samarbete med ingående aktörer. Fokus är alltså inte på den digitala tekniken i sig utan på dess tillämpning, nyttogörande och bredare effekter. 

Du, tillsammans med de andra forskare inom SSCEN kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till strategi, hållbara och cirkulära försörjningskedjor, digitalisering, regional och industriell policyutveckling, entreprenörskap och finansiering/redovisning.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller  
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för transformativ innovation uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng inom ämnesområdena för utbildning på forskarnivå varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdena, eller
 • konstnärlig högskoleexamen, civilingenjörsexamen, civilekonomexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdena. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper om affärsmodeller  
 • Goda kunskaper om hållbar utveckling
 • Gods kunskaper om utveckling och/eller tillämpning av digitala verktyg

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas särskilt:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. 
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter: 

 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift, då det empiriska arbetet bland annat kommer att ske i miljöer där svenska är det klart dominerande språket.
 • Kunskaper om forskningsmetodik
 • Arbetslivserfarenhet från företag och/eller universitet relaterat till tjänstens inriktning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du 

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. I ansökan ska en Forskningsplan omfattande högst 5 sidor bifogas innehållande ett förslag på upplägg och genomförande av forskning inom ovanstående projektbeskrivning. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1861
Kontakt
 • Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se
 • Lars Bengtsson, Lars.bengtsson@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-18
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb