Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg bedriver forskning och högre utbildning inom transport- och trafikplanering. Fokus är på hållbara och attraktiva städer och storstadsregioner, vilket inbegriper säkerhet för oskyddade trafikanter, mobilitet bland personer med särskilda behov, samt utformning av hållbara transporter i form av gång, cykel och kollektivtrafik. För att stärka vår verksamhet erbjuder vi nu anställning som postdoktor.

Postdoktorn kommer att vara placerad på K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 är baserat i K2 och drivs av Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, samt de tre storstadsregionerna SLL, VGR och Region Skåne. K2 är en internationellt ledande och mångvetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på kollektivtrafik och hållbar mobilitet. Miljön samlar ca 80 forskare, som med olika bakgrund adresserar olika teman. Verksamheten präglas av samproduktion, dvs. kollektivtrafikens alla aktörer deltar aktivt i olika delar av forskningsprocessen, vilket är en förutsättning för att utveckla policyrelevant kunskap.

Postdoktorn förväntas bidra till utveckling av ny kunskap inom något eller några av K2:s forskningsteman:

 • Finansiering och styrning av kollektivtrafik: organisering, kontrakt, kostnader, finansieringsmodeller
 • Samhällseffekter: kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen, dess mera vittomfattande effekter, utvärdering ex-ante och ex-post, tillgänglighet
 • Samverkan: hur mera koordinerade och integrerade strategier för hur fysisk planering och transportplanering kan stödja hållbar utveckling, samt hur privat och offentlig sektor kan samverka kring nya mobilitetslösningar
 • Digtalisering: möjligheter för bättre kollektivtrafik, t ex realtidssystem för robustare system för både företag och resenärer, betalsystem, digitala analysverktyg
 • Attityder och beteende: resenärsperspektivet som beaktar normer, attityder, värderingar bland existerande och potentiella resenärer

Dessa teman kan adresseras utifrån olika perspektiv, såväl teoretiskt som metodologiskt. K2:s forskningsagenda kan tjäna som ett stöd i ansökningsprocessen, och finns tillgänglig på http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/k2_research_agenda_161213_1.pdf  

Ämne

Trafik och Väg med inriktning mot kollektivtrafik i hållbara städer och regioner

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Postdoktorn kommer att involveras i forskningsprocessens alla delar, inkl. projektplanering, design, analys, presentation och kunskapsspridning, samt vetenskaplig publicering i ledande tidskrifter. Postdoktorn kommer att erbjudas att iungå i olika team, vilket innefattar såväl huvud- som medförfattarskap. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn förväntas också att:

 • utveckla transportforskningen vid LTH och Trafik och Väg
 • fortsatt utveckla LTH:s och Trafik och Vägs roll i K2
 • aktivt delta i och bidra till K2:s forskningsmiljö, vilket inkluderar seminarier, workshops, konferenser etc.
 • aktivt söka externa forskningsmedel i samverkan med kolleger både på trafik och Väg och på K2
 • samverka med kollektivtrafikens aktörer och det omgivande samhället

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i minst ett skandinaviskt språk (svenska, danska eller norska), i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, med avseende på K2:s forskningsteman.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Förmåga att samverka med andra forskare i en mångvetenskaplig miljö
 • Intresse av och förmåga till att utveckla forskningsfrågor tillsammans med branschen
 • Intresse av och förmåga till att överföra kunskap till policy och praktik

Arbete och eller forskning inom transport och mobilitetsområdet är en merit. Erfarenhet av att arbeta i en svensk eller skandinavisk kontext är inte nödvändigt men värderas mycket högt. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom både Trafik och Väg och inom K2,  samt bidra positivt till bådas framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1073
Kontakt
 • Anders Wretstrand, avdelningschef, +46462220482
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-07

Retour aux postes vacants