Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fak, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Ämnesbeskrivning
Sociologiska institutionen är en av fakultetens större institutioner, med drygt 70 anställda och omkring 700 heltidsstuderande. Institutionens undervisning omfattar utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionen innefattar även avdelningar för pedagogik och socialantropologi och institutionens lärare och forskare samverkar bland annat inom utbildningen. Forskarutbildningen är idag helt internationaliserad. Även masterutbildningen i sociologi ges på engelska.

Sociologiska institutionen har en lång tradition av framstående och internationellt uppmärksammad forskning inom sociologisk teoriutveckling och empiriskt förankrade studier. Forskningsmiljön präglas också av en självklar och genomtänkt metodologisk nyfikenhet. Vi värnar den sociologiska traditionen och uppmuntrar originalitet och nytänkande. Vi vill med denna utlysning ytterligare stärka denna tradition. Vi söker därför efter en person med mycket god analytisk blick för empiriskt material, samt djupa och breda kunskaper i sociologisk teoribildning. 

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå inom området sociologi samt administration. En särskilt viktig uppgift är att utveckla institutionens forskning, bl.a. genom att aktivt bidra till att söka externa forskningsanslag och att aktivt delta i den internationella debatten. Till de mest centrala arbetsuppgifterna hör också att handleda doktorander, samt att undervisa på kandidat- och masterprogrammen. Administrativa uppdrag ingår i anställningen. 

Behörighet/kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Den vetenskapliga produktionen skall vara aktuell och väsentligen bidra till att förstärka institutionens sociologiska forskningstraditioner. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten skall ha visats genom undervisning på såväl grund- och avancerad samt forskarnivå. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För att vara behörig måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare. 

Bedömningsgrunder
Av stor betydelse är att den sökande har etablerat sig som självständig forskare på internationell nivå genom att ha: (1) erhållit forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, (2) publicerat i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, (3) dokumenterad förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, samt (4) dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete. Även god och dokumenterad förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen är av stor betydelse.

Den sökande ska också visa god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Den sökande ska också visa god förmåga till att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet, samt god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Undervisning förekommer på svenska och engelska. En sökande med annat modersmål än svenska (danska eller norska) som accepterar anställningen förväntas därför inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska.

Ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på

https://www.sam.lu.se/anstalldsidan/dokument-for-verksamheten/ansokan-lararanstallning-eller-befordran

 Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1356
Kontakt
  • Åsa Lundqvist, Prefekt, Asa.Lundqvist@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-25
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Retour aux postes vacants