Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Doktoranden kommer att forska inom ramen för projektet ”Model-Data Fusion for improving quantification of methane fluxes from wetlands with LPJ-GUESS, CH4DAS” vilket är ett nytt samarbetsprojekt mellan Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap (INES) och Centrum för matematiska vetenskaper, Lunds universitet. Denna doktorandtjänst utgör en del av en satsning på 6 doktorander inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate). BECC är en tvärvetenskapligt strategisk forskningsmiljö mellan Lunds och Göteborgs universitet vars målsättning är att bedöma klimatförändringens inverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskild inriktning på skogs-, jordbruks- och subarktiska ekosystem, men även relaterade frågeställningar i urbana miljöer och hur avrinning från skogs- och jordbruksmark påverkar akvatiska system. I BECC finns såväl grund- och tillämpad forskning som vetenskaplig värdering av politiska styrmedel och förvaltningsåtgärder. Projektet har även anknytning till den vid INES lokaliserade Kolportalen för Integrated Carbon Observation System (ICOS), en europeisk infrastruktur för mätning och analys av växthusgasflöden mellan ekosystem och atmosfären, och till det nationellt nätverket ICOS-Sweden. Positionen är inbäddad inom den inversa modelleringsgruppen på INES och det finns möjlighet att etablera internationella samarbeten med kollegor i Tyskland och den Nederländerna.

Arbetsuppgifter
Metan (CH4) är en nyckel komponent i den globala koldioxid cykeln och en av de viktigaste växthusgaserna. En ökad atmosfärisk börda av CH4, som orsakas av ökade utsläpp, intensifierar jordens växthuseffekter som orsakar ett förskjut i planetarisk energibalans som involverar komplexa interaktioner och återkopplingar. Mängderna av CH4 som möjligen skulle kunna frisättas från boreala våtmarker är potentiellt mycket stora. En bättre förståelse av CH4-utsläpp från våtmarker är av största vikt. Det är bara sedan de senaste åren som model-data fusion metoder har framgångsrikt tillämpats för att förbättra vår förståelse i den globala CO2-cykeln. I detta projekt kommer doktoranden att utveckla ett prototyp CH4 Data Assimilation System som assimilerar CH4 flux observationer.

Doktoranden kommer att, i samverkan med ekosystemmodellerare och matematiska statistiker, arbeta med och vidareutveckla en väletablerad metod (här baserat på en Monte Carlo metod) för att integrera processmodellering med metan ekosystemflödesmätningar att kvantifiera och skala upp utbytesprocesser mellan våtmarker ekosystem och atmosfären. Forskningen ska utgöra grunden för ett metancykeldataassimileringssystem (CH4DAS analog till CCDAS; Scholze et al. 2007. J. Geophys. Res. 112, D17305). Data assimilation kan ses som ett sätt att kombinera observationer med "prior" information (dvs process modell formulering och prior modell process parameter värde) för att härleda uppdaterade ("posterior") parametervärden som överensstämmer med observationerna. Arbetet kommer i ett första skede att fokusera på någon/några av mätlokalerna inom nätverket ICOS, med uppskalning till regional eller pan-boreal nivå.

En doktorand har för avsikt att bedriva självständig och original vetenskaplig forskning, att presentera denna forskning på internationella konferenser och rapportera om det i internationella vetenskapliga tidskrifter och att publicera forskningsresultaten i en doktorsavhandling, som ska genomföras inom 4 år.

Kvalifikationer

  • Sökanden ska inneha en Masters eller motsvarande utbildning i ett kvantitativt ämne såsom naturgeografi och ekosystemanalys, geoekologi, ekosystemteknik, matematik, fysik eller annat relevant ämne med avseende på forskningens fokus och inriktning.
  • Gedigna färdigheter i numeriska metoder, erfarenhet av datorprogrammering, samt ett dokumenterat intresse för och övergripande kunskaper om klimatförändringar och växthusgasutsläpp.
  • Färdigheter i C++ och MATLAB samt tidigare erfarenhet med processbaserade ekosystemmodeller, större miljödatabaser och metan cykling är starkt meriterande.
  • Erfarenhet av optimeringsmetoder, LPJ-GUESS eller inversa modelleringssystem är även starkt meriterande.
  • Sökanden ska behärska engelska i tal och skrift.
  • Sökanden bör ha ett starkt intresse för klimatvetenskap.

 • Vi söker dig som är driven och gärna jobbar såväl självständigt som i grupp

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4516
Kontakt
 • Marko Scholze, Universitetslektor, marko.scholze@nateko.lu.se, 046 222 40 82
 • Vendela Breeze, Personaladminsitratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Retour aux postes vacants