Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Doktorander i ekonomisk historia med inriktning mot utvecklingsländer (Afrika)

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Projekt

För tillfället finns det två projekt som rekryterar var sin doktorand. Bägge projekten är inriktade mot långsiktiga förändringsprocesser på den afrikanska kontinenten. Projekten är:

Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad

Vi fokuserar på att analysera framväxten av afrikanska eliter inom den informella jordbrukssektorn. Detta är en fortsättning på ett tidigare projekt ägnat åt att beräknade inkomstnivåer och uppskatta storleken på olika inkomstgrupper. Nu går vi vidare i vårt sökande efter drivkrafterna bakom långsiktig ackumulering av rikedom. Särskilt är vi intresserade av samspelet mellan inhemska eliter, kolonialpolitik och marknadsutvidgning. Vi följer också vad som händer med eliterna efter självständigheten och undersöker vilken roll de fortsatt spela inom de afrikanska ekonomierna.

Håller Afrika på att växa ur fattigdom? en historisk-jämförande studie

Är senare års relativt höga tillväxt i delar av Afrika ett tecken på att kontinenten håller på att växa ur fattigdom? Perioder av stark tillväxt i Afrika är inget nytt fenomen. Vad de tidigare tillväxtfaserna har gemensamt är att de följts av längre perioder av ekonomisk stagnation. Vår hypotes är att de historiska misslyckandena berodde på svaga länkeffekter mellan exportsektorerna och den inhemska ekonomin. I ett första steg undersöker vi om hypotesen stämmer. I ett andra steg analyserar och jämför vi dagens tillväxtprocess med våra historiska fall. Genom att identifiera skillnader och/eller likheter i länkeffekter bidrar vi till debatten om tillväxtens uthållighet.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Curriculum Vitae. Betyg och examensbevis. Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser). I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämlikhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson för utlysningen

Studierektorn för forskarutbildningen, professor Astrid Kander 046-2227483, astrid.kander@ekh.lu.se

Antalet lediga befattningar

2 st

Anställningens beräknade startdatum

2019-09-01

Anmärkning

Vi ber bemanningsföretag och företag som arbetar med rekryteringsannonser att avstå från att kontakta oss, då vi som statlig myndighet är bundna av upphandlingsregler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/977
Kontakt
  • Astrid Kander, professor, director of doctoral stu, +46462227483, astrid.kander@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Retour aux postes vacants