Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Biologiska Institutionen bedriver forskning och undervisning inom många ämnesområden såsom ekologi, evolutionsbiologi, organismbiologi och molekylärbiologi. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Biologiska museerna hyser en av världens största universitetssamlingar av växter och djur. Biologiska Institutionen har en mycket välutvecklad infrastruktur som innefattar ett flertal molekylärbiologiska laboratorier. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter. Läs mer på https://www.biologi.lu.se/

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom molekylär mikrobiologi, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den sökande förväntas bidra till att utveckla ett starkt forskningsprogram inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden. Detta innebär att aktivt söka extern finansiering för verksamheten vid institutionen, samt att utveckla samarbete med andra forskargrupper inom och utom universitetet.

Den anställde förväntas delta i och även utveckla utbildningen inom det egna och angränsande ämnesområden inom både grund- och forskarutbildning. Undervisningen innefattar kurser på grund- och forskarutbildningen, samt handledning av studenter och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).

För denna tjänst krävs att den sökande avlagt doktorsexamen inom biologi eller närliggande ämnesområde. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Vi söker därför en person med en stark forskningsprofil i molekylär mikrobiologi.

Kvalificerade kandidater ska kunna uppvisa:

 • Starka forskningsmeriter med avseende på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer.
 • Hög potential att erhålla forskningsbidrag i konkurrens från nationella och internationella forskningsfinansieringskällor.
 • God förmåga att samarbeta med kollegor i sina egna och närliggande forskningsdiscipliner.
 • Dokumenterad utbildning på  akademisk nivå inom mikrobiologi samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom molekylär mikrobiologi, är ett krav. Forskningsinriktningen ska vara av grundvetenskaplig karaktär med fokus på molekylärbiologiska mekanismer, och kan avse både prokaryota och eukaryota  mikroorganismer.

Vid bedömningen av de sökande kommer stor vikt läggas vid i vad mån de sökande genom sin erfarenhet och expertis kommer att stärka och utveckla forskningen och forskningsområdet vid institutionen. Till ansökan ska därför bifogas en självständig forskningsplan, som presenterar den sökandes nuvarande forskning, och som visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten. 

Den vetenskapliga skickligheten kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten och originalitet av publicerade arbeten samt vetenskaplig produktivitet ur ett internationellt perspektiv.

Relevant post-doc erfarenhet är en stark merit.

Vid tillsättningen kommer också att beaktas hur de sökande kan gagnas av tillgänglig forskningsinfrastruktur och befintlig vetenskaplig miljö vid institutionen.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive utveckling och genomförande av kurser och kursmoment, är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander är också meriterande.

Vetenskapligt ledarskap samt erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är meriterande.

Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda mastersstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2124
Kontakt
 • Professor Mats Hansson, 046-222 49 80, mats.hansson@biol.lu.se
 • Prefekt Carin Jarl-Sunesson, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-11
Sista ansökningsdag 2019-11-06

Retour aux postes vacants