Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen inom ämnesområdet offentlig rätt med inriktning mot migrationsrätt. Den sökande som anställs ska bedriva forskning inom ramen för forskningsprojektet “Det rättsliga medborgarskapet - en skandinavisk komparation” finansierat av Crafoordska stiftelsen.

I tider av globalisering och migration utmanas invanda föreställningar om medborgarskapet som nationellt definierat och platsbestämt, vilka ligger till grund för den rättsliga regleringen om medborgarskap. Delvis som ett svar på denna utveckling har flera länder i Europa infört eller skärpt redan befintliga krav på språktest, kunskaper och arbetstillstånd för rätt till inträde, uppehållstillstånd, familjeåterförening samt medborgarskap. I Sverige utreds för närvarande förslag till förändringar av reglerna om medborgarskap, vilket liknar den utveckling mot skärpta medborgarskapsregler som kan ses i övriga Skandinavien.

De skandinaviska länderna är små och i grunden öppna, och har en liknande utsatthet för globalisering och migration. Historiskt delar de också en välvilja till internationell humanism och mänskliga rättigheter. Detsamma gäller synen på välfärd och dess finansiering samt social rättvisa. Länderna delar också en strukturell sårbarhet, där ökad migration har skapat tryck på mottagnings- och välfärdssystemen.

Med anledning av detta ska doktorandprojektet undersöka hur de skandinaviska länderna bestämmer förvärv respektive återkallande av medborgarskap.

Vid Juridiska fakulteten pågår forskningsprojektet ”Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration”. I projektet bedrivs forskning ifråga om ekonomiska förutsättningar och konsekvenser vid integration, försörjningskravet vid familjeåterförening, arbetsrättsliga samt välfärdsrättsliga aspekter gällande migranter och skatters legitimitet. Juridiska fakulteten har vidare en stark forskningsmiljö i migrationsrätt. I den miljön kan särskilt noteras det omfattande och långsiktiga projektet ”The Borders within. The Multifaceted Landscape of Migrant Integration in Europe”. Det finns också en bred forskningsmiljö i offentlig rätt, i vilken medborgarskapsrätten kan inordnas.

Du är välkommen att kontakta projektledare professor Mats Tjernberg om du önskar att ta del av ansökan till forskningsprojektet: telefon 046-222 11 19 eller mats.tjernberg@jur.lu.se

    

Arbetsuppgifter

Enligt HF 5 kap. 2 § ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

(HF 7 kap 39).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 30 september 2020.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap 34-41 §§.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF 5 kap 5 §, HF 7 kap 35,41 §§).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

- kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet

- förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö

- relevant utbildningsbakgrund och betyg

- relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

- förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge

- tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor

- stringens i rättslig argumentation och analys

- adekvans i val av metod och teori

- förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt

- språklig begriplighet och formalia.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Den sökandes egen projektbeskrivning ska syfta till en diskussion kring doktorandprojektet, närmare bestämt dess kontext, närmare syfte och forskningsfrågor, gällande rätt på det aktuella området, forskningsläget samt möjliga teoretiska och metodologiska angreppssätt etc. I projektbeskrivningen ska den sökande också reflektera kring kunskaper, förmågor och erfarenheter av betydelse för doktorandprojektet och dess framgångsrika genomförande.

För frågor kontakta professor Mats Tjernberg.

Dokumentet Riktlinjer för projektbeskrivning kan i övrigt vara till hjälp med projektbeskrivningen.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via vidoekonferens/telefon onsdagen den 18 november 2020. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 15 oktober 2020. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2334
Kontakt
  • studierektor Markus Gunneflo, +46462221043
  • kanslichef Helena Josefsson, +46462221095
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-08-19
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb