Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Mathematical Insights into Algorithms for Optimization (MIAO) som leds av Jakob Nordström och är aktiv på både Lunds universitet och Köpenhamns universitet.

MIAO-gruppen har en ovanlig profil i så motto att vi å ena sedan utför teoretisk, matematisk forskning om grunderna för effektiva beräkningar, men å andra sidan också arbetar med att designa praktiska algoritmer som ska vara mycket effektiva i praktiken. Mycket av vår forskning handlar om kraftfulla algoritmiska paradigmer som SAT-lösning, Gröbnerbasberäkningar, heltalsprogrammering, villkorsprogrammering, och semidefinit programmering. Detta leder till klassiska frågor inom beräkningsvetenskap – men ofta med nya, intressanta infallsvinklar – men involverar också algoritmkonstruktion för att kunna utnyttja dessa metoder i praktiken.

Det mesta av vår teoretiska forskning handlar om beviskomplexitet. Beviskomplexitet har kopplingar till grundläggande frågor inom beräkningskomplexitet, men en annan viktig motivation är algoritmanalys. Alla algoritmer använder något slags metod för att resonera sig fram till en lösning, och beviskomplexitet studerar möjligheter och begränsningar hos sådana metoder (och därmed också hos algoritmer som använder dessa metoder).

En intressant fråga i vår tillämpade forskning är att förstå och förbättra så kallade SAT-lösare baserade på konfliktdriven klausulinlärning (CDCL). Vi är ännu mer intresserade av att utforska algebraiska och geometriska tekniker som Gröbnerbaser och 0-1-programmering (även känt som pseudo-Boolesk lösning), som kan vara exponentiellt mycket kraftfullare än CDCL, och som även kan användas för att lösa optimeringsproblem.

Ett annat forskningsområde är verifierbarhet för moderna algoritmer för kombinatorisk optimering. Sådana algoritmer är ofta mycket komplexa, och även väletablerade kommersiella lösare beräknar ibland felaktiga lösningar. Vi vill designa om de bästa kombinatoriska lösarna så att de blir certifierande, dvs. så att de producerar som resultat inte bara en lösning utan även ett enkelt, automatiskt verifierbart bevis för att denna lösning är korrekt och fullständig.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Solida bakgrundskunskaper inom och ett passionerat intresse för datavetenskap och matematik.
 • Problemlösningsförmåga och kreativitet.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta följande dokument:

 1. Curriculum vitae.
 2. Personligt brev med motivering till varför den sökande är intresserad av doktorandstudier och med en beskrivning av sökandes meriter och intressen.
 3. Examensintyg och betygsutdrag (för kandidats- och magisterstudier).
 4. Om tillämpligt, en kopia av den sökandes magisteruppsats eller kandidatuppsats och av eventuella vetenskapliga publikationer.
 5. Namn och address för tre referenspersoner som kan komma att kontaktas senare i rekryteringsprocessen.

Alla dokument ovan ska vara på engelska (eller för officiella dokument på svenska).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/968
Kontakt
 • Jakob Nordström, Professor, jakob.nordstrom@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-07-05

Tillbaka till lediga jobb