Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet för doktoranden handlar om millimetervåg Massiv multipel-input multipel-output (MIMO)-system, en typ av teknik för trådlös kommunikation som är väsentlig för Beyond 5G. Mer specifikt, ämnet är implementering av basbandsprocessning för Massiv MIMO vid millimetervåg, vilket inkluderar metodutveckling för basbandsalgoritmer, motsvarande integrerade elektroniska kretsar och demonstrationssystem med FPGA.

Doktoranden kommer att samarbeta i ett EU ECSEL-projekt, BEYOND5 (Building the fully European supply chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond). BEYOND5 har 37 partners från akademi och industri, vilka tillsammans tar fram 3 pilotlinjer och bygger 6 demonstratorer.

Arbetsuppgifter

Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för Massiv MIMO vid millimetervåg. Huvudapplikationen är kabin-kommunikation i moderna flygplan. Fokus kommer att ligga på hur man utnyttjar egenskaperna hos Massiv MIMO vid millimetervåg, utbredningsmiljön i kabinen och maskininlärning för att förenkla hårdvaran och reducera effektförbrukningen. Doktoranden kommer att samarbeta både med andra doktorander lokalt och med andra partners på en FPGA-plattform för demonstratorer och på FDSOI-teknik för effektiva digitala kretsar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av design av prototypsystem med FPGA- och/eller ”software-defined radio” plattformar med ”high-level synthesis”.
 • Goda kunskaper inom trådlös kommunikation och särskilt massiv MIMO-system.
 • God förståelse av digital signalbehandling för trådlös kommunikation.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete i design av digitala integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av design och implementering av digital basbandsprocessning (FPGA och ASIC) för trådlösa system.
 • Erfarenhet av CAD-system för digitala integrerade kretsar, som ävanda ”high-level synthesis”.
 • Kunskaper om arkitekturer och kretsar för analoga sändare och mottagare är fördelaktiga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1587
Kontakt
 • Liang Liu, liang.liu@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-29
Sista ansökningsdag 2022-05-19

Retour aux postes vacants