Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Doktoranden kommer att vara del av en tvärvetenskaplig grupp på Lunds universitet (sju seniora forskare och fyra nya doktorander) som under de kommande sex åren ska undersöka hur vanliga bekämpningsmedel påverkar insekter. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskning inom flera fält såsom analytisk kemi, genetik, metabolomik, ekologi och fysiologi, och involverar labb-, bur- och fältstudier. Kemiska insektsbekämpningsmedel spelar en viktig roll vid kontroll av skadedjur inom jordbruket. Trots detta är okunskapen stor om deras effekter på andra organismer, särskilt när det kommer till icke-dödliga effekter, såsom beteendestörningar. De flesta bekämpningsmedel är neurotoxiner, men förståelsen för hur de påverkar hjärnan och dess funktioner är än så länge väldigt liten. Målet med detta specifika doktorandprojekt är att undersöka hur akut och kronisk exponering för subletala halter av bekämpningsmedel (enskilt och i blandning) som är vanligt förekommande i vår miljö påverkar hjärnan och beteendet hos insekter, samt ekosystemfunktioner kopplade till dessa insekter.

Projektet kommer att involvera utvecklandet av eko/toxikologiska tester för att fastställa olika insekters känslighet för akut och kronisk exponering, skattning av effekter av sådan exponering på pollinerande insekters blomval, och undersökning av vilka sinnesintryck som är involverade. Doktoranden kommer att utföra experiment i labb, burar och fält, med jämförelser mellan landskap med låg och hög bekämningsmedelsexponering. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med andra forskare i projektet och därigenom använda sig av tracking, deep learning och andra bildprocessingtekniker för att analysera flygvägen hos exponerade insekter, samt insekternas interaktion med växter, både i burstudier och labbaserade testarenor.

Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med övriga tre doktorander och sju seniora forskare i det tvärvetenskapliga projektet, vilket i slutändan ska resultera i utvecklandet av nya protokoll för mer realistiskt kunna utvärdera riskerna med bekämpningsmedel.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som vid tidpunkten för utnämningen har

•     avlagt examen på avancerad nivå eller

•     fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

•     på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

•    En MSc i ett relevant ämne, såsom ekologi, beteendevetenskap, neurovetenskap, ingenjörsvetenskap

•    Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

•    Körkort

Det är meriterande om kandidaten har:

•     Erfarenhet av att spåra djurs beteende i labb, semi-fält eller fältförhållanden;

•     Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och skript i Matlab eller andra programmeringsspråk;

•     Ekotoxikologi

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

•     Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

•     Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

•     Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

•     Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, uthållighet och personlig mognad och organisatoriska färdigheter samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt detta tvärvetenskapliga forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2327
Kontakt
  • David O’Carroll, professor, +46462229577,david.ocarroll@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-17
Sista ansökningsdag 2022-09-01

Tillbaka till lediga jobb