Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning i miljörätt. Professor Johannes Somsen är tilltänkt handledare.

Artikel 191 i TFEU anger att EU:s miljöpolitik ska bidra till att ”bevara, skydda och förbättra miljön” samt ”skydda människors hälsa”. Under antropocen har dock antropogena krafter drivit tidigare stabila system som klimat, vatten och biologisk mångfald mot oberäkneliga tillstånd av förändring, utmattning och kollaps.

Jurister och etiker ställs inför svåra men viktiga frågor som hur ska vi förstå ”bevara, skydda och förbättra miljön” samt rätten till god miljö under antropocen. Kan och bör konventionella ambitioner att skydda naturen från människan, eller att återställa naturen till tidigare tillstånd, överleva de dynamiska, temporala och rumsliga verkligheter som definierar antropocen? Eller innebär människans förehavanden en strukturell mänsklig (teknisk) intervention av Jordens system? Hur ska vi förstå och tillämpa centrala begrepp som ”bevarande”, miljömässig hälsa och ”naturlig”?

Doktorandtjänsten ger möjlighet att utforska etiska och rättsliga dimensioner av det ovan nämnda. Forskningen är ämnesmässigt hemmahörande i en EU-rättslig kontext, med särskild vikt på EU-rättsliga principer och EU-fördraget. Den tilltänkta doktoranden uppmuntras att utforska rättsliga dilemman som råder särskilt avseende bevarande av natur (t.ex. återintroduktioner, förvildning, återskapande, assisterad migration) och/eller klimat (t.ex. avlägsnande av koldioxid, bortreflektion av solljus).

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen. 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 21 september 2022.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

 • Kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
 • Förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
 • Relevant utbildningsbakgrund och betyg
 • Relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

 • Förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
 • Tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
 • Stringens i rättslig argumentation och analys
 • Adekvans i val av metod och teori
 • Förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
 • Språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller digitalt onsdagen den 16 november. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 13 oktober. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2502
Kontakt
 • Johannes Somsen, professor , +46462221260
 • Markus Gunneflo, studierektor , +46462221043
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-08-10
Sista ansökningsdag 2022-09-21

Tillbaka till lediga jobb