Lunds universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Avdelningen Trafik och väg, en del av Institutionen för teknik och samhälle, har fått medel för ett projekt från European Research Council (ERC) för att utveckla en ny metod för att analysera säkerheten i infrastruktur i framtida mobilitetsscenarier, inklusive självkörande fordon. Projektets mål är att bygga en realistisk simuleringsmiljö för att studera hur infrastrukturen påverkar interaktionen mellan olika trafikanter och modellera den på ett matematiskt sätt för att sedan kunna förutsäga allvarliga händelser. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med Traffic Safety Virtual Reality Hub vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter kommer att utföras både med seniora forskare från Trafik och väg och självständigt. Resor till olika platser i Sverige och utomlands ingår i arbetsuppgifterna.

Det övergripande syftet med doktorandtjänsten är att:

 • bidra till att utveckla nya beteendemodeller av konventionella förare som interagerar med uppkopplade och automatiserade fordon och en ny simuleringsmiljö på mikroskopisk nivå där modellerna kommer att implementeras.
 • bidra till att utveckla beräkningsmetoder för olycksprediktion baserade på icke-olycksindikatorer och Extreme Value Theory eller andra avancerade statistiska metoder som kan förutsäga extrema händelser.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20%).

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och Samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ett relevant ämne.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utbildning i tillämpad matematik och statistiska metoder för trafiksäkerhetsanalys.
 • Erfarenhet av programmering i Python, Matlab och R.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Teoretiska och praktiska kunskaper inom trafiksäkerhet som är relevanta för forskningsområdet.
 • Erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
 • Erfarenhet av oberoende datainsamling (kvantitativ och kvalitativ).
 • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2671
Kontakt
 • Carmelo D'agostino , carmelo.dagostino@tft.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-26
Sista ansökningsdag 2022-09-16

Tillbaka till lediga jobb