Kemiska institutionen N-fak

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Kolföreningarnas syntes, struktur och egenskaper såsom reaktivitet är de övergripande temana för forskningen i organisk kemi. Detta tar sig uttryck i utveckling av nya metoder och strategier för att generera både molekylär och supramolekylär komplexitet, ofta i en kontext av medicinska, biologiska och  fysikaliska applikationer samt användningen av fysikalisk- kemiska metoder för att studera molekylernas och systemens struktur och egenskaper. Verksamheten är inriktad mot syntes av komplexa organiska föreningar, metodutveckling, asymmetrisk syntes, naturproduktskemi, kemisk biologi, katalys, molekylär självorganisering och igenkänning, nanokemi och molekylära fotofärgämnen. Denna utlysning ligger mot den organiska kemins gränsområde - mot oorganisk kemi.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise- materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola <https://wise-materials.org/research/graduate-school/>, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter

Design, syntes och karakterisering av järnbaserade metallkomplex baserade på bland annat N-heterocykliska karbenligander. Både organisk och oorganisk syntes kommer att utvecklas att utvecklas för ändamålet. Vid syntes kommer moderna syntesmetoder att användas. Karakterisering kommer att göras med avancerade analysmetoder såsom kärnmagnetisk spektroskopi, IR och UV. Studier av metallkomplexens fysikaliska egenskaper kommer att genomföras huvudsaklingen inom katalytiska tillämpning såsom reduction av koldioxid och splittning av vatten, respektive, till bränslen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för organisk kemi uppfyller den som har:

Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.

Den särskilda behörigheten kan även ha erhållits genom annan likvärdig utbildning, som prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

Stor vikt kommer att fästas vid skriftlig och muntlig framställning på engelska.

Stor vikt kommer att läggas på förmåga att kunna arbeta strukturerat och självständigt samt kunna dokumentera sina resultat väl. Gedigna erfarenheter av praktiskt organisk- eller oorganisk-kemiskt syntesarbete. Stora kunskaper inom organisk kemi eller oorganisk kemi. Kunskaper inom koordinationskemi och metallorganisk kemi (såväl praktiska som teoretiska). Kunskaper inom spektroskopi, särskilt NMR men även/UV/IR är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

God samarbetsförmåga samt erfarenhet av att arbeta i grupp med olika kompetenser. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Erfarenhet av homogen katalys är meriterande.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 23-07-01 or according to agreement
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/156
Kontakt
  • Prof. Kenneth Wärnmark, kenneth.warnmark@chem.lu.s, +46462228217
  • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@kc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb