Lunds universitet, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

En doktorandtjänst i forskarutbildningsämne geobiosfärsvetenskap med forskningsinriktning mot planetär geologi utlyses härmed vid Geologiska institutionen, Lunds Universitet, Sverige. Forskningsprojektets fokus är att öka kunskapen om de terrestriska planeternas (jorden och/eller Mars) kollisionshistoria genom studier av chockmetamorfos av naturligt chockade geologiska material. I forskningsgruppen som den framgångsrika kandidaten kommer att ingå forskar vi inom två huvudsakliga fält – nedslagskraterbildning och chockmetamorfos, och planeten Mars geologiska historia. Forskningsprojektet fokuserar på att förbättra förståelsen för hela tryckintervallet där chockmetamorfa strukturer utvecklas i berggrund av varierande kemisk sammansättning. Forskningsprojektets mål - Lågtrycksintervallet för chockmetamorfos. Förbättra förståelsen för lågtrycksintervallet för chockmetamorfos genom att identifiera och karakterisera chockmetamorfa indikatorer i berggrund från terrestriska nedslagsstrukturer och jämföra de med extraterrestriska prover (meteoriter). Förstå hur man identifierar chockmetamorfa strukturer i berggrund som saknar kvarts, till exempel kalksten och gabbro.

Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det också ingå medverkan i undervisning och/eller annan institutionstjänstgöring. Doktoranden kommer att forska på terrestrisk berggrund från nedslagskratrar och chockade meteoriter. Exempel på tekniker/metoder som kan komma att användas inom projektet är; (1) Petrografiska undersökningar med hjälp av mikroskop, U-bord, svepelektronmikroskopi (SEM) med electron backscatter diffraction (EBSD), och transmissionselektronmikroskopi (TEM), (2) användande av moderna tekniker tillgängliga vid Max IV-laboratoriet i Lund, till exempel röntgendiffraktion. Det här innefattar också provpreparering med Focused Ion Beam (FIB), och (3) analys av orbitaldata från Mars. 

Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Vid anställningens början förväntas doktoranden ha en universitetsexamen i geologi eller nära angränsande naturvetenskapligt ämne.
 • Dokumenterade mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Forskningen som ska bedrivas inom ramen för projektet kan innefatta laborativt arbete vid anläggningar utomlands. Det förväntas därför att doktoranden kan resa för att kunna utföra detta arbete.
 • Vi söker en kreativ person som trivs och kan känna sig hemma i en dynamisk forskningsmiljö. Forskningsprojektet kräver nära samarbete med internationella forskare och doktoranden ska kunna jobba självständigt och kunna utföra experiment, såväl som i grupp i samarbetsprojekt. Doktoranden ska vara engagerad och fokuserad, och kunna ta ansvar för delar av det större forskningsprojektet.

Följande meriter är kvalificerande:

 • Erfarenhet av forskning inom planetär geovetenskap (inklusive terrestrisk nedslagsgeologi eller Mars geologi, till exempel i examensarbeten).
 • Förmåga att förstå och applicera nya och avancerade tekniker i forskning.
 • Erfarenhet av att arbete med petrografiskt mikroskop, med eller utan U-bord, SEM/EBSD, TEM och FIB.
 • Erfarenhet av att arbete med synkrotron-baserade tekniker som kan användas för att studera geologiskt material.
 • Erfarenhet av arbetsrelaterade samarbeten och färdigställda samarbetsprojekt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Uppfyller kraven listade ovan.
 2. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 3. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 4. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 5. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet (eller ämnet nedslagskraterbildning) matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Utöver detta vill vi att det personliga brevet innehåller en sektion (ungefär en halv sida) som beskriver vilken forskningsinriktning du skulle önska fokusera på inom det större området nedslagskraterbildning. Den här korta texten vill vi ha för att kunna se hur dina vetenskapliga intressen ser ut och för att bedöma kreativitet. Den faktiska forskningen som projektet kommer att innefatta kan ha en helt annan inriktning. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av masterexamensarbetet eller motsvarande, samt övrigt som du önskar åberopa. Var snäll och inkludera också kontaktinformation till en till tre referenser. Kandidater till tjänsten kommer att kallas till intervju före tillsättandet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/498
Kontakt
 • Sanna Alwmark, sanna.alwmark@geol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb