Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) bedrivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorer.  https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av profilområdena vid LTH. Drygt 100 forskare från doktorander till professorer bedriver tvärvetenskaplig forskning  kring luftkvalitet samt påverkan på hälsa samt klimat med syfte att identifiera och tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar.  https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/. Inom profilområdet finns ett brett urval av forskarutbildningskurser. Forskningen är också kopplad till det strategiska forskningsområdet NanoLund.

Ämnesbeskrivning

Aerosoler är blandningar av gaser och partiklar, där luften vi andas är ett exempel. Aerosolpartiklars (PM2.5) hälsoeffekter är idag den största miljöriskfaktorn i Europa. EU håller för närvarande på att revidera och skärpa lagstiftningen för utsläpp och luftkvalitet. Detta kommer på sikt leda till miljö- och hälsovinster men också till ett ökat behov av aerosolforskare inom industri, samhälle och akademi. För att minska utsläppen av växthusgaser ställer samhället i stort om till mer hållbara transport-, material- och byggnadssystem. Den gröna omställningen kommer förändra luftkvaliteten och hälsoeffekterna av luftföroreningar för både allmänheten och för yrkesverksamma, men det är idag oklart hur. Samtidigt väntas klimatförändringarna öka antalet skogsbränder och andra oavsiktliga bränder i nya typer av konstruktioner och material i många delar av världen, vilket i sin tur leder till ökade aerosolemissioner. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I dina doktorandstudier kommer du att skapa ny kunskap om hur emissioner och egenskaperna hos luftburna partiklar från flera källor förändras under den gröna omställningen. 

Arbetsuppgifterna innefattar: 

 • Studier av emissioner från bränder i nya och konventionella fasta material/bränslen under kontrollerade former i lab samt i större skala på arbetsplatser 
 • Studier av partikelemissioner från förnybara bränslen samt icke-avgasemissioner från bromsar och däck inom transportsektorn
 • Experimentellt arbete med avancerade tekniker för emissionsstudier med hög tidsupplösning. Till exempel Aerosol Masspektrometri och FTIR
 • Karakterisering av insamlade prov med högupplöst elektronmikroskopi, multivåglängds termo-optisk kolanalys samt studier av partiklarnas oxidativa potential (ett mått på toxicitet)

Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med syfte att stärka riskbedömningar av nya hållbara teknologier. Detta inkluderar internationellt ledande grupper inom både teknikutveckling (transportsystem och brandteknik) och toxikologi.

Forskningen under doktorandstudierna innebär i första hand experimentellt arbete i laboratoriemiljö och på arbetsplatser, men även teoretiskt arbete inklusive parameterisering av data kommer ingå. Det förväntas även att du sätter din egen forskning i ett samhällsperspektiv och har ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Forskningen är finansierad av EU (HorizonEurope) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen relevant för ämnesområdet. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete i laboratorium eller vid fältmätningar (kan vara genom kurser).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Lämplig bakgrund för anställningarna är t ex. MSc/Civilingenjör med bred profil av kompetenser inom relevanta områden inom fysik, kemi, aerosolvetenskap, materialvetenskap, förbränning, toxikologi och hållbarhet.
 • Förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar är av stor vikt, demonstrerad erfarenhet är därför meriterande.
 • Förmåga att samverka med forskare från andra relevanta discipliner.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, då delar av arbetet kommer utföras på arbetsplatser till exempel inom räddningstjänst och vid utbildning av brandmän.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/624
Kontakt
 • Joakim Pagels, joakim.pagels@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb