Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. 

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen kommer att vara i forskargruppen för skärande bearbetning, materialsyntes och karakterisering inom avdelningen för industriell produktion (Iprod) vid institutionen för maskinvetenskaper. Forskargruppen består av ca 15 personer inklusive en professor, två adjungerade professorer, två docenter, två universitetlektorer, tre postdoktorer och fyra doktorander, inbäddade i en större grupp vid institutionen för maskinvetenskaper. 

Forskargruppen fokuserar på studier av materialbearbetning och skärande bearbetning med starkt fokus på att utveckla grundläggande kunskap in skärande bearbetning i skärningspunkten mellan mekanik, termodynamik, materialvetenskap och tribologi. 

PI har en adjungerad professur vid Lunds universitet inom Iprod och är också medfinancierande av den svenska stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Seco Tools AB för att stödja utvecklingen av in-situ/in-operando undersökningsmetoder för att studera nedbrytningsmekanismerna hos skärverktyg och beläggningsmaterial för skärande bearbetning applikationer. Han är medlem i den internationella akademin för produktionsteknik (CIRP), har handlett 12 doktorander, 4 postdoktorala stipendiater och handleder för närvarande en doktorand vid Lunds universitet och en vid University of Sheffield.

Projektet är också nära kopplat till en internationell tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar akademiker från Lunds universitet, Chalmers, Imperial College och University of Oxford, samt två industriella partners (Seco Tools och Element 6) som täcker ämnen relaterade till materialvetenskap och bearbetning av ultrahårda material och beläggningar, avancerad materialkarakterisering, mikromekanisk testning och synkrotronanalys.

Projektet är huvudsakligen experimentellt och kommer att kräva omfattande arbete vid synkrotroner i Sverige, Tyskland, Frankrike och andra länder. Förkunskaper och erfarenhet av röntgenstrålning är inte ett formellt krav; detta kommer att utgöra en del av utbildningen efter behov.

Arbetsuppgifter

Projektet syftar till att fokusera på tre huvudmål där du som doktorand kommer att ha ansvaret för att:

 • Stödja framtagningen av en högtemperaturvärmare för in-situ röntgenstudier av termisk eller syre-driven nedbrytning av olika ultrahårda material (PCBN) / beläggningar som är under utveckling för skärande bearbetning ändamål.
 • Därefter undersöka effekterna av termisk nedbrytning på de mikromekaniska egenskaperna och undersöka tolerans mot skada i gränsytan mellan verktyg och beläggning genom in-situ experiment på synkrotron.
 • Utveckla programvara för dataanalys, särskilt för svep-röntgendiffraktion och vidvinkelspridning, så kallad scanning XRD/WAXS.

Kombinationen av in-situ experiment vid det valda MAX IV strålröret (NanoMAX) för karaktärisering av material-nedbrytning med hjälp av HR-SEM/HR-TEM metoder kommer att ge en djupare förståelse för dessa nya ultrahårda material och verktygsbeläggningar. 

Aktiviteterna är förlagda till Lunds universitet vid avdelningen för industriell produktion, avdelningen för synkrotronstrålningsforskning och MAX IV-laboratoriet. Besök och experiment vid andra laboratorier kommer också att äga rum under projektets gång, liksom kortvariga besök hos de två industripartnerna i Sverige och England. Deltagande i sommarskolor och nationella och internationella konferenser är önskvärt.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Referenser av relevanta publikationer.

Makgae et al., 2023, Visualising microstructural dynamics of titanium aluminium nitride coatings under variable-temperature oxidation, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.156625

Gordon et al., 2022, Influence of microstructural assemblage of the substrate on the adhesion strength of coated PcBN grades, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.04.236

Bushlya et al., 2021, Tool wear mechanisms of PcBN in machining Inconel 718: Analysis across multiple length scale,   https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.04.008

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • examen på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller motsvarande utbildning som bedöms vara likvärdig.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område av materialteknik, materialvetenskap, tillämpad fysik eller liknande. Observera att examen inte behöver vara avklarad vid ansökningstillfället.
 • För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.
 • Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

För den aktuella tjänsten är kompetens inom materialkarakterisering och mikromekanisk egenskapstestning av särskilt värde.

Övriga bedömningskriterier är (ordningen i listan har ingen betydelse):

 • Kunskaper om keramiska material och bearbetningsteknik för tunnfilm.
 • Erfarenhet av röntgendiffraktion eller andra röntgenanalysmetoder.
 • Erfarenhet av dataanalys och programmering, främst i Python.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur den sökande genom erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tjänsten är en anställning på heltid under fyra år med planerad start den 1/3/2024. Antagning till forskarutbildningen sker vid Lunds universitet. 

Innehavaren av denna tjänst har en primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra sin utbildning på forskarnivå (tredje cykeln) som avslutas med en doktorsexamen (PhD).

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska skickas in via VARBI och innehålla följande handlingar:

 • CV i Europass-format
 • Ett personligt brev på två sidor där du motiverar ditt intresse för tjänsten och hur den matchar dina kvalifikationer samt prioriteringen om du söker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev.
 • Ett bevis på kunskaper i Engelska 3 (minst B2-nivå).
 • Kopia av akademiska betyg, inklusive betyg för alla kurser med en utskrift av examensbevis på engelska.
 • Och alla andra dokument som du vill uppmärksamma (uppgifter om referenspersoner, rekommendationsbrev etc.)
 • Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.
 • Alla handlingar ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Examensbevis och andra handlingar på papper ska skannas eller fotograferas innan de laddas upp. 

När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande. Ansökan kommer att utvärderas på grundval av vetenskaplig excellens, lämpligheten i din karriärplan och ditt avhandlingsprojekt samt din forskningserfarenhet.

Välkommen med din ansökan!

Mer information om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänster hittar du här: How to apply – MAX IV (lu.se)

Välkommen att ansöka!

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta

Rachid M'Saoubi: Rachid.msaoubi@secotools.com

Om du har frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta

prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta: 

Erika Dynell erika.dynell@lth.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2821
Kontakt
 • Rachid M'Saoubi, Rachid.msaoubi@secotools.com
 • prismas@maxiv.lu.se, prismas@maxiv.lu.se
 • Erika Dynell, erika.dynell@lth.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-20
Sista ansökningsdag 2023-11-17

Tillbaka till lediga jobb