Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgift:
Doktorandprogrammet uppgår till 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier). Det slutar formellt med att doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Innehavaren av en doktorandtjänst har som primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra den utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Bestämmelser om anställning som doktorand på heltid finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavaren av en doktorandtjänst förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och undervisningsmiljö och kan behöva utföra institutionsuppgifter, framför allt undervisning, uppgående till cirka 20 procent av heltid.

Forskningen ska bedrivas inom kulturgeografi och knyta an till forskningsprojektet “A just TRANSport TRANSformation? A TRANSnational, FEMinist analysis of the social reproduction of the lithium and copper supply chain. TRANS-FEM”. Målet med forskningsprojektet är att genom en feministisk blandad metod undersöka den transnationella arbetsdynamiken i litium- och kopparförsörjningskedjorna från utvinnings- och exportställena: Antofagasta, Chile till tillverkningsstället för e-batterier: Skellefteå, Sverige. Doktoranden förväntas ägna sig åt forskning om hur en grön energiomställning i EU bör ta itu med socio-miljömässiga nedfall och former av arbetskraftsexploatering i samband med utvinning av kritiska mineraler och produktion av e-batterier i Europa. Viktigast av allt kommer detta projekt att ifrågasätta om den gröna omställningen verkligen kan vara en global angelägenhet och åstadkomma social och miljömässig rättvisa i form av rättvis integration för de mest marginaliserade grupperna för att förbättra deras välbefinnande.
Mer information om doktorandprogrammet vid Institutionen för kulturgeografi finns på https://www.keg.lu.se/en/research/phd-education/phd-in-human-geography

 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver de ovan beskrivna kraven är de specifika behörighetskraven för doktorandprogrammet i humangeografi en magisterexamen i humangeografi eller relaterade discipliner. Tentamen ska omfatta självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng, varav minst hälften är på avancerad nivå. Den sökande ska även ha kunskaper i engelska i tal och skrift motsvarande engelska B från svensk gymnasieskola. Bedömningen kommer att baseras på nationella riktlinjer.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

I enlighet med högskoleförordningen 5 kap. 5 st. ska särskild vikt vid antagning läggas vid den sökandes förmåga att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen, vilket framgår av akademiska kvalifikationer och meriter.

Ansökningar kommer att granskas utifrån relevansen av forskningsintresse och profil i förhållande till ovan nämnda forskningsprojekt. Tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av tillämpning av kvalitativa fältmetoder relaterade till ämnena kulturgeografi eller motsvarande. Eftersom kandidaten anställs för ett projekt som förlitar sig på originaldatainsamling genom fältarbete och intervjuer, krävs kunskaper i spanska (kommer att testas vid intervjutillfällen om inget skriftligt dokument kan tillhandahållas) och i svenska är att föredra. Utöver kravet att bedriva egna forskningsstudier kan innehavaren åläggas att utföra uppgifter som har samband med utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
• Ett följebrev på max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina kvalifikationer som relaterar till ovan nämnda projekt. Ladda upp som en enda pdf-fil.
• Kortfattat forskningsförslag (max. 2000 ord inklusive referenser) inklusive litteraturgenomgång, syfte, forskningsfrågor och metodik. Förslaget ska tydligt visa hur det förhåller sig till det ovan beskrivna forskningsprojektet. Ladda upp som en enda pdf-fil.
• Curriculum vitae. Ladda upp som en enda pdf-fil.
• Ett exempel på självständigt skriftligt akademiskt arbete (på engelska eller spanska). Detta brukar vanligtvis vara en magisteruppsats. Ladda upp som en enda pdf-fil.
• Om möjligt, kopior av vetenskapliga publikationer på engelska eller spanska författade eller medförfattare av dig. Ladda upp som en enda pdf-fil.
· Namn och kontaktuppgifter på 2-3 personer vi kan kontakta för personliga referenser (i fråga med textsvar som du fyller i innan du skickar in ansökan).
· Kopior av provintyg och betyg. Ladda upp som en enda pdf-fil.
 Ansökan ska vara på engelska och ansökan skickas in till Lunds universitets jobbansökningsportal varbi.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 september 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/154
Kontakt
  • Forskningsprojektet: Martina Angela Caretta, martina_angela.caretta@keg.lu.se
  • Doktorandstudier: Henrik Gutzon Larsen, henrik_gutzon.larsen@keg.lu.se;
  • HR-frågor: Natalie Nyman, natalie.nyman@sam.lu.se,046-2226897
Publicerat 2024-01-19
Sista ansökningsdag 2024-03-03

Tillbaka till lediga jobb