Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning


Fysikalisk kemi omfattar forskning inriktad mot molekylära frågeställningar. De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysik. Inom fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger tonvikten på forskning, både experimentellt och teoretiskt inriktad, inom yt- och kolloidkemi, med speciell tonvikt på självaggregerande system. Tensider, polymerer och biomolekyler är exempel på system som studeras.

Gallsaltstensider och motsatt laddade polymerer växelverkar starkt i vatten, vilket leder till en spontan samassociation och bildandet av blandaggregat med en unik supramolekylär och kiral struktur. Forskningsprojektet förväntas ge grundläggande förståelse för intermolekylär växelverkan i polymer-gallsaltssystem. Det syftar speciellt till att förstå hur yttre stimuli och de ingående komponenternas kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar blandaggregatens bildning, struktur och kiralitet. Det långtgående målet med forskningen är att identifiera nya gallsaltsbindare, vilka används vid behandlingen av gallsaltsrelaterade sjukdomar och hyperkolesterolemi, och nya läkemedelsbärare.

 

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är placerad vid avdelningen för Fysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten (http://www.physchem.lu.se). Handledare för tjänsten är Prof. Karin Schillén.

Forskningsprojektet omfattar experimentella studier av samassociationen i olika polymer-gallsaltssystem. Delar av forskningen kommer att utföras vid en nationell state-of-the-art-infrastruktur för elektronmikroskopi, nCHREM (https://portal.research.lu.se/en/equipments/national-center-for-high-resolution-electron-microscopy-artemi-at), där instrumentering ingår för kryogen-transmissionselektronmikroskopi och tomografi. Studierna kommer också omfatta användningen av andra state-of-the-art-tekniker såsom ljus-, röntgen- och neutronspridning, kalorimetri, cirkulär dikroismspektroskopi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi. Projektet genomförs i ett internationellt forskningssamarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning samt annat institutionsarbete, såsom instrumentansvar (ljusspridningsinstrument), dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för fysikalisk kemi uppfyller den som har:

 • Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Genomgångna kurser i yt- och kolloidkemi, fysikalisk kemi, matematik, fysik, eller motsvarande.
 • Goda kunskaper och praktisk färdighet i ett eller flera av de experimentella metoderna: ljus-, röntgen- och neutronspridning, avancerad mikroskopi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt erfarenhet av experimentella studier av självassocierande och samassocierande system bestående av polymerer och/eller tensider är en stor fördel.
 • Erfarenhet av olika kalorimetrimetoder.
 • Att snabbt kunna tillgodoräkna sig nya tekniker och kunskap är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Forskningsprojektet kommer att utföras i nära samarbete med internationella forskare.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1043
Kontakt
 • Karin Schillén, karin.schillen@fkem1.lu.se, +46462221439
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb