Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Sentio Competence Centre (sentio.lu.se) är ett nyinvigt kompetenscentrum som samordnas av Lunds universitet i nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer. Målet är att skapa ett världsledande, tvärvetenskapligt forskningscenter som samlar det breda utbudet av olika kompetenser från industri och akademi som behövs för att utveckla integrerad sensorteknologi med kapacitet att avsevärt förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften, över industrisektorer i Sverige.

Sentio ska utveckla teknik för hållbara cirkulära produktionskedjor och utbilda nästa generations ingenjörer. För att lyckas behöver parter från olika discipliner och ämnesområden samarbeta på nya sätt. Kompetenscentret samlar därför kompetens inom industriell produktion, nanoteknologi och nanofabrikation, materialkarakterisering, matematisk modellering och signalbehandling (AI/ML), trådlös kommunikation och mjukvaruutveckling, samt kunskap om produktionsprocesser och modeller för hållbarhetsanalys. 

Anställningen är förlagd vid avdelningen för industriell produktion, institutionen för maskinvetenskaper vid den tekniska fakulteten. Vi är idag ca 25 anställda men är i nuläget i en expansionsfas. Vi bedriver forskning, utbildning och samhällsamverkan inom tillverkningsmetoder och processer, hållbara tillverkningssystem, smart tillverkning, material och materialkarakterisering, produktrealisering samt återvinning och cirkulär ekonomi. Den aktuella anställningen kommer vara i anslutning till bearbetning och tillverkningssystem, där vi vill öka kunskapen och utvecklingen inom hållbarhetsbedömningar för att stöda beslut och beteende för hållbarare processer och produkter. 

Vi utbildar ingenjörsstudenter som läser maskinteknik och industriell ekonomi, samt mastersprogram studenter inom Produktrealisering och industridesignstudenter. Som doktorand vid vår avdelning har du även möjlighet att ingå i ett nationellt doktorandnärverk med över 200 universitetsdoktorander och industridoktorander inom produktion. Avdelningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet Susatinable Production initiative som leds av Chalmers tekniska högskola.  

Vi strävar kontinuerligt för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt med tillgång till relevant laborationsmiljö. För att säkerställa en bra och säker miljö har vi tydliga instruktioner, internutbildningar och återkommande avstämningar och avdelningsmöten. Vi eftersträvar god ergonomisk utrusning och bra ljud- och luftmiljöer vid våra arbetsplatser. Anställningen är placerad i Lund.

Ämnesbeskrivning

Det specifika projektet kommer fokusera på att utarbeta, förbättra och testa modeller för hållbarhetsbedömning av bearbetningsprocesser, där både teknologi, material och organisatoriska förhållningsätt är relevanta att ta hänsyn till. Lösningarna som tas fram i projektet kommer vara mångfasetterade och kräva ett holistiskt synsätt där integration och interdisciplinära förhållningsätt behövs. Studierna kommer väsentligen vara praktiska och tekniska för att kunna ta fram rätt grund för beslutsfattande.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Större delen av anställningen kommer vara förlagd på universitetet, men det kommer ingå i arbetsuppgifterna att utföra projektmöten, studier, tester, utbildning, samt medverka på konferenser på annan ort. Projektet är starkt knutet till industrin och det är viktigt att kunna samverka med flera industriella och akademiska intressenter. 

Du kommer att genomföra både teoretiska och praktiska studier där användning av bearbetningsutrustning, materialkarakteriseringstekniker och provberedning kommer att ingå. Du kommer att ha ansvar för att utveckla hållbarhetsmodeller som fångar upp relevanta belastningar och effekter från tekniska och administrativa beslut.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Omfattande kunskaper inom metalliska material och värdeskapande processer
 • Betydande kunskaper inom ämnet skärande bearbetning
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
 • Du behöver vara ansvarstagande, initiativtagande, kreativ och uthållig med en stark vilja att samarbeta och dela kunskap. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Praktisk erfarenhet av skärande bearbetning
 • Förståelse och kunskap kring både lokal och global hållbarhet
 • Kunskaper inom ekonomi
 • Erfarenheter inom projektledning
 • Praktisk erfarenhet och kunnande inom mikroskopering och materialanalyser
 • Programmering och programutveckling
 • Arbetserfarenhet från tillverkningsindustrin
 • B-körkort

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1930
Kontakt
 • Christina Windmark, christina.windmark@iprod.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb