Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Introduktionstext:

Dynamiska ekosystemmodeller är viktiga verktyg för att förutse den samlade effekten av klimatförändring, förändrat skogsbruk och atmosfäriskt nedfall på skogsjordar och avrinnande vatten. Med dynamiska modeller kan ett holistiskt angreppssätt användas, där effekterna av olika drivande faktorer på olika miljöindikatorer kan analyseras på samma gång. De nationella myndigheterna, till exempel Naturvårdsverket, använder forskningsresultat från olika källor, bland annat dynamiska modeller, som en grund för utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen, och för skogsbruksrekommendationer. Den fulla potentialen av de dynamiska modellerna används dock inte.

Arbetsuppgifter:

Doktoranden kommer att parameterisera och köra skogsekosystemmodellen ForSAFE i olika klimatregioner i Sverige. Effekter på processer och indikatorer vid olika scenarier kommer att analyseras och diskuteras. Avnämare från fyra nationella myndigheter, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten, kommer att involveras genom hela projektet, och kommer att bidra till valet av scenarier såväl som till analys och diskussion av resultat. Barriärer för utnyttjande av modellresultat kommer att identifieras, och procedurer för förbättrade avnämarinteraktioner kommer att utvecklas, testas och utvärderas.

Projektet kommer att bidra till ökat utnyttjande av den fulla potentialen hos dynamiska ekosystemmodeller i allmänhet, och ForSAFE i synnerhet, i det nationella policyarbetet kring uthålligt skogsbruk kopplat till effekter på mark och ytvatten. Detta kan bidra till beslutsunderlag, i relation till miljökvalitetsmålen såväl som till utformandet av rekommendationer inom skogsbruket.

Projektet är tvärvetenskapligt och för samman naturvetenskap och samhällsvetenskap. Doktoranden kommer att ha två naturvetenskapliga handledare, Cecilia Akselsson, Insitutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Lunds universitet (huvudhandledare) och Salim Belyazid, Insitutionen för Naturgeografi vid Stockholms universitet, och en handledare som representerar samhällsvetenskap, Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Projektet kommer att bidra till, och utföras inom ramen för ”Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate” (BECC – www.becc.lu.se), ett strategiskt forskningsområde (SRA) vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med forskargrupperna i Lund och Stockholm, och kommer att bidra till den sista delen av forskningsprogrammet QWARTS (Quantifying weathering rates for Sustainable Forestry). Samarbete med avnämare från nationella myndigheter kommer att vara viktigt genom hela projektet. Doktorander i miljövetenskap är lokaliserade vid olika institutioner vid den Naturvetenskapliga fakulteten. Forskarutbildningen kommer därmed att innebära samverkan med andra doktorander, inom olika ämnesområden och institutioner.

Kvalifikationer:

Sökanden måste ha avlagt universitetexamen på avancerad nivå (M.Sc. eller likvärdig erfarenhet/kompetens) i naturgeografi, miljövetenskap, markvetenskap, skogsvetenskap, ekologi, ekosystemvetenskap eller liknande. Eftersom forskningen är tvärvetenskaplig krävs även ett genuint intresse för att länka samman naturvetenskap och samhällsvetenskap, och dokumenterad erfarenhet inom det samhällsvetenskapliga området ses som en merit.

Goda kunskaper i att kommunicera på engelska, både skriftligen och muntligen, krävs. Kommunikation med svenska avnämare, framför allt nationella myndigheter, kommer att vara viktigt, och därför är även goda kunskaper i svenska ett krav. Erfarenhet av ekosystemmodellering eller andra typer av datormodellering är mycket meriterande.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver din akademiska karriär och varför du är intresserad av just denna tjänst. Den ska också innehålla ett CV, kopior av betyg och andra akademiska meriter, kopior av examensarbeten och fullständiga kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Oktober 2016, varaktighet 4 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2409
Kontakt
  • Cecilia Akselsson, Lektor, 046-222 86 89, cecilia.akselsson@nateko.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-06-16
Sista ansökningsdag 2016-08-01

Tillbaka till lediga jobb