Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

En av vår tids största miljöutmaningar är minskad syrgashalt i världshaven. Hypoxi i bottenvatten, där syrgaskoncentrationen är lägre än 2 mg/l, blir allt mer utbredd. Vi vet att minskad syrgashalt i världshaven främst orsakas av ökande vattentemperaturer, ökad vertikal skiktning av vattenmassan samt kustnära övergödning. Dagens marina miljöförändringar har skapat ett behov av att bättre förstå hur miljön har sett ut tidigare och vilka konsekvenserna kommer att bli för olika marina ekosystem på grund av ökad syrgasbrist. Men för att använda den marina geologiska miljöhistorien för att skapa en ökad förståelse för ingående processerna och konsekvenserna för miljön måste vi förbättra de verktyg/indikatorerna som används för att återskapa forna tiders syrgaskoncentrationer i havsvatten. Här kan vårt projekt ge att avsevärt bidrag, eftersom det syftar just till att förbättra indikatorerna vi har för forna tiders syrebrist i havsvatten, d.v.s. Mn/Ca och d13C uppmätt i encelliga mikroorganismer (foraminiferer) kalkskal. Vi vill: 1) analysera ytsediment med foraminiferer från två syrebristområden i NE Atlanten och NE Stilla havet; 2) utföra mesokosmstudier på levande foraminiferer där vi använder med nya tekniker; 3) tillämpa mikroanalytiska tekniker (inklusive synkrotron-röntgenmetoder) på fält- och experimentella prover; 4) genetiskt karakteriserar foraminiferer för att minimera taxonomisk osäkerhet. Genom att förbättra hur väl och med vilken noggrannhet vi kan återskapa forna tiders syrgasnivåer i haven kommer vi öka kunskapen om hur olika marina ekosystem svarat på tidigare perioder av syrebrist. 

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med sedimentprov från Gullmarsfjorden, NE Atlanten och Santa Barbara Basin, NE Stilla Havet, samt utföra mesokosmstudier på bottenlevande foraminiferer utsatta för syrebrist. Doktoranderna kommer att ansvara för att isolera/plocka ut foraminiferer (med hjälp av mikroskop) från både fältbaserade provtagningar och experiment och sedan analysera foraminiferernas skalsammansättning genom att använda olika mikroanalytiska tekniker (till exempel Laser ablation induktivt kopplad plasma (ICP) - , jonsond med SIMS - och synkrotron-baserade metoder)  

Huvudhandledare i projektet är Prof. Helena L. Filipsson (Geologiska institutionen, Lunds universitet), biträdande handledare är Dr. Joan M. Bernhard (Woods Hole Oceanographic Institution, USA) och Dr. Christine Barras (UMR CNRS LPG-BIAF, Frankrike).

Kvalifikationer

Den sökande förväntas att ha en Master of Science examen (eller motsvarande) i geovetenskaper/geologi, oceanografi, miljövetenskap, kemi eller biologi, med ett starkt fokus på marina vetenskaper och/eller betydande erfarenhet inom mikroanalytiska metoder. Dokumenterad erfarenhet och intresse för mikropaleontologi, paleoceanografi och avancerade geokemiska metoder (ICP analysmetoder och/eller synkrotron metoder), tillsammans med erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska, är mycket önskvärt. Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra är en nödvändighet, samt goda kommunikationsfärdigheter. Förmåga och intresse för att delta i fältarbete till havs och i att utföra experiment/mesokosmstudier är nödvändigt. Den sökande måste dessutom ha förmåga och intresse av att arbeta i Frankrike och/eller USA för längre tidsperioder (veckor-månader).

Vi erbjuder en doktorandtjänst (heltid) i 4 år med alla sociala förmåner. Forskarämnet är Geobiosfärsvetenskap, tjänsten kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Sökningshandlingar måste innefatta följande:

  • Intresseanmälan där sökande beskriver sin bakgrund, intresse och ambitioner i relation till projektet (1 sida).
  • Meritförteckning innefattande födelsedata och en förteckning över universitetsstudier samt kontaktuppgifter till tidigare arbetsgivare.
  • Examensbevis
  • En PDF fil (eller länk för nedladdning) med publikationer innefattande Master och/eller Bachelor uppsatser.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-05-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/440
Kontakt
  • Helena L Filipsson, Professor, 046-222 8226, helena.filipsson@geol.lu.se
  • Dragana Voh, Personaladministratör, 046-222 7830, dragana.voh@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-14
Sista ansökningsdag 2018-03-07

Terug naar vacatures