Lunds universitet, Medicinska fakulteten, IHV

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Tjänsten är placerad på institutionen för hälsovetenskaper i Lund och den är förenad med anställning som sjuksköterska i palliativ vård inom Region Skåne.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och utveckling inom palliativ omvårdnad och vård. Vidare ingår utbildning inom olika undervisningsnivåer, att verka för att etablera och skapa nätverk, att utveckla en kreativ forskningsmiljö samt utföra därtill medföljande administrativt arbete. Till professorns uppgifter hör också att följa och driva utvecklingen inom palliativ omvårdnad i relation till utvecklingen inom samhället och inom hälso- och sjukvården.

I arbetet förväntas att innehavaren aktivt verkar för ett samarbete med andra forskargrupper såväl inom Region Skåne som med tillhörande kommuner och inom Lunds universitet. Innehavaren av tjänsten som professor ska kunna leda en forskargrupp och åta sig ledningsuppdrag inom palliativ omvårdnad samt aktivt verka för ett forskningssamarbete nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Tjänsten kombineras med anställning som sjuksköterska om cirka 30% i palliativ vård inom Region Skåne.

Behörighet
Behörig att anställas som professor enligt 4 kap. 3§ högskoleförordningen är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den blivande innehavaren ska ha doktorsexamen i omvårdnad eller i motsvarande ämne med relevans för forskningsämnet. Den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas störst betydelse.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet inom såväl undervisning som handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Den sökande förutsätts vidare behärska det svenska språket i tal och skrift eller ha möjlighet att kunna skaffa sig motsvarande språkkompetens. Den sökande ska ha visat mycket god vetenskaplig skicklighet genom att hålla en erkänd nationell och/eller internationell nivå som forskare.

Därutöver kommer särskild vikt att tillmätas dokumenterade erfarenheter av ledarskap med god ledarskapsförmåga och dokumenterad erfarenhet av samarbete med forskare och yrkesverksamma från olika discipliner. Erfarenhet av ledning av forskningsmiljöer samt erhållna forskningsanslag kommer att vara meriterande. Likaså mycket god förmåga till samverkan.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets föreskrifter rörande anställning av lärare samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor, se www.med.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandens kompetens vad avser vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdhet i arbetslivet genom en jämnare könsfördelning.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Dekanus Erik Renström, tel 046-222 80 84, e-post Erik.Renstrom@med.lu.se

Prefekt Christina Brogårdh, tel 046- 222 18 92, e-post Christina.Brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:

Rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046 -222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-12-16.

A
nsökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/883
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Terug naar vacatures