Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande omfattning. En lista på möjliga områden för doktorandtjänsten/erna finns beskrivet nedan. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Områden för doktorandprojekt
Inom ramen för WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program), finns ett specifikt definierat projekt. Övriga projektområden är allmänt hållna inom några av institutionens specialområden. Områden och kontaktpersoner är listade utan inbördes prioriteringsordning.

Optimeringsmetoder för matrisfaktorisering, dimensionsreduktion och djupa nätverk. 
Datormetoder baserade på neurala nätverk har de senaste åren blivit allt bättre på igenkänning, klassificering och segmentering av bilddata. De bästa algoritmerna konkurrerar med människor när det gäller att känna igen och klassificera bilder i kategorier (som kan vara flera tusen till antalet). Den teoretiska förståelsen för dessa algoritmer är dock mycket bristfällig. Doktorandprojektet syftar till att öka denna förståelse genom att studera storskaliga icke-konvexa optimeringsmetoder och dimensionsreduktionsmetoder för matrisfaktorisering. Målet är både att utveckla mer effektiva och pålitliga metoder och att undersöka de teoretiska gränserna för hur effektiva olika inlärningsarkitekturer kan vara. (Kontaktperson: Carl Olsson, WASP)

Dynamiska system.
Inom området finns det möjlighet att arbeta med flera inriktningar: Komplex dynamik, dvs. iteration av meromorfa funktioner, dimensionsteori, t.ex. Hausdorff- och Fourierdimensioner av dynamiskt definierade mängder. Statistiska egenskaper och ergodteori för dynamiska system. (Kontaktperson: Magnus Aspenberg, Tomas Persson, Jörg Schmeling)

Partiella differentialekvationer och modellering. 
Inom området finns det möjlighet att arbeta med flera inriktningar: Inbäddade egenvärden för partiella differentialekvationer inom matematisk fysik. Stokastisk trafikflödesmodellering med metoder från artificiell intelligens. Domänuppdelningsmetoder för numeriska lösningar av paraboliska ekvationer. (Kontaktperson: Sara Maad Sasane, Alexandros Sopasakis, Eskil Hansen)

Spektralteori och komplex analys. 
Inom området finns det möjlighet att arbeta med flera inriktningar: Spektralteori för periodiska och nästan-periodiska operatorer. Interpolation och extremalproblem i en och flera komplexa variabler. (Kontaktperson: Jacob Stordal Christensen, Frank Wikström)

Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde
 • I praktiken betyder det att den studerande ska ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.


Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan utbildning på jämförbar nivå med ett betydande inslag av matematik, molekylära vetenskaper och livsvetenskaper. Beroende på det specifika projektets inriktning, krävs kurser på avancerad nivå i fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, proteinvetenskap och/eller molekylspektroskopi.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1142
Kontakt
 • Frank Wikström, +46462228564
 • Carl Olsson, +46462228565
 • Tomas Persson, +46462228566
 • Sara Maad Sasane, +46462220519
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-20
Sista ansökningsdag 2018-05-11

Terug naar vacatures