Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Denna doktorandtjänst ingår i det av FORTE finansierade forskningsprojektet Take away – avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införande av nya psykosociala insatser för hemlösa och personer med psykisk ohälsa. https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-take-away/ Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare vid Linnéuniversitetet och Socialhögskolan i Lund samt medicinska fakulteten, Lunds universitet. Projektet ska undersöka faktorer som står i vägen vid införande av två evidensbaserade psykosociala insatser; Bostad först och IPS (Individual placement and support). Doktoranden ska tillsammans med forskargruppen besvara vissa specifika frågeställningar men får även utrymme att självständigt formulera egna forskningsproblem. Då det är ett nationellt projekt innebär det en del resor. Se mer information om projektet i länken ovan.

En anställning med placering vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra en mindre del tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på http://www.soch.lu.se/utbildning/forskarutbildning-i-socialt-arbete

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Undervisningen bedrivs på svenska med omfattande inslag av engelska. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandtjänst under denna period.

Ansvarig för forskningsprojektet är professor Verner Denvall, som kan ge vidare information. Observera att den som söker tjänsten förväntas skriva en forskningsplan som tar sin utgångspunkt i det aktuella projektet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

De sökande förväntas behärska svenska på ett sätt som gör det möjligt att genomföra datainsamling (ex. intervjuer eller dokumentanalys) med svensktalande personer samt behärska engelska på ett sätt som gör det möjligt att skriva vetenskapliga artiklar till internationella tidskrifter.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart den förordnas som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och arbeta inom det planerade forskningsprojektet. Avhandlingsidéns genomförbarhet inom den givna tidsramen och dess koppling till hemlöshet, alternativt psykisk ohälsa samt forskning om implementering kommer att bedömas. Särskilt avseende fästs vid den sökandes förmåga att självständigt och tillsammans med andra kritiskt bedriva samhällsvetenskapligt forskningsarbete. Grund för urval är den sökandes meriter vid ansökningstillfället, samt den forskningsplan som ska bifogas. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, forskningsplan och eventuella forskningsmeriter samt relevant arbetslivserfarenhet. Åberopade meriter ska styrkas.

Doktorandprojektet
Avhandlingen kommer att avrapporteras i form av en sammanläggningsavhandling och doktoranden förväntas därför skriva flera vetenskapliga artiklar, dels tillsammans med projektets övriga forskare och dels enskilt. Sökande ska bifoga en forskningsplan som ska omfatta 2-4 sidor där sökande identifierar och utvecklar en forskningsfråga i relation till projektets övergripande problemformulering.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1405
Kontakt
  • Verner Denvall / Professor, forskningsledare, 0470-76 75 23, Verner.Denvall@soch.lu.se
  • Ulrika Bejerholm / Professor, 046-222 19 58, Ulrika.Bejerholm@med.lu.se
  • Håkan Jönson / Studierektor forskarutbildning , 046-222 12 93, Hakan.Jonson@soch.lu.se
  • Staffan Blomberg / Prefekt , 046-222 04 61, Staffan.Blomberg@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-27
Sista ansökningsdag 2018-06-03

Terug naar vacatures