Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Förpackningslogistik är en forskningsintensiv miljö som syftar till att främja kunskap, motivera och tillsammans med andra utveckla helhetslösningar för att hantera globala och regionala utmaningar såsom hållbar utveckling. För att möta dagens komplexa samhällsutmaningar krävs forskning och utbildning som överlag är gränsöverskridande och internationell.

Arbetsuppgifter
Forskningen i doktorandanställningen fokuserar på ämnet logistik och supply chain management (leda och styra materialflöden) från ett problembaserat och tvärvetenskapligt forskningsperspektiv. Forskningsområdet förväntas kretsa kring förändringar i detaljhandel och e-handel, t ex utveckling av omnikanaler, samt utmaningar för den sista flyttningssträckan av varor till slutdestination dvs. ”the last mile distribution”. För att åstadkomma effektiva och hållbara distributionslösningar för både städer och glesbygd behöver många logistiska utmaningar studeras ur både kostnads- och miljöperspektiv. Forskningen i doktorandanställningen kommer övergripande handla om att lösa dessa praktiska utmaningar och problem samtidigt som man producerar ett akademiskt uppskattat teoretiskt bidrag.

Logistik och supply chain management är ett fascinerande område där digitalisering är en viktig faktor för många nya och nödvändiga innovativa lösningar. Området har starka kopplingar till konsumentbeteende, integration av affärsprocesser, och hållbar utveckling. Detta innebär att den blivande doktoranden ska ha en god förståelse för logistiksystem och försörjningskedjor. Mot denna bakgrund ska forskningen bidra till kunskapsutveckling kring utvärdering av nya innovativa distributionslösningar utifrån en flödesorientering och öka kunskapen till berörda näringslivs- och samhällsaktörer samt medborgare.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska språket i både tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Erfarenhet av att samarbeta väl i en forskargrupp eller i projektgrupp i industrin
 5. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet inom området.

Övriga meriter:

Vidare är det önskvärt att den sökande kan styrka kunskaper inom logistik, supply chain management och godstransporter. Även kunskaper inom förpackningar och hållbarhet är meriterande. Vi ser gärna sökande både med industriell bakgrund och nyutexaminerade.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1909
Kontakt
 • Daniel Hellström, +46462227230
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-08-05

Terug naar vacatures