Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Ämnesbeskrivning 

Ämnet EU-rätt omfattar studier av den rättsliga regleringen EU:s institutioner, den materiella EU-rätten liksom av EU-rättens inverkan på rättssystemen i EU:s medlemsstater. EU-rätten omfattar primärrätt (EU-fördragen), sekundärrätt (såsom direktiv och förordningar) samt rättspraxis (där EU-domstolens rättspraxis är av särskilt stor betydelse), och verkar vid sidan av och tillsammans med nationell rätt i medlemsstaterna.

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i EU-rätt inom ramen för juristprogrammet samt mastersprogrammet i European Business Law. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på juristprogrammets grund- och fördjupningskursnivå, att handleda och examinera examensarbeten och kandidatuppsatser, att undervisa inom ramen för fakultetens mastersprogram och distans- och uppdragsutbildningar samt att handleda doktorander. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. 

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till fakultetens övriga verksamhet, såsom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i EU-rätt. Fakultetens forskare och lärare förväntas i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen. 

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: 

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
   
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
   
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
   
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
   
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
   
 • förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska. 

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i EU-rätt.

 

Vikt kommer också att fästas vid:

 • bred ämnesmässig kompetens.

 • dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.

 • dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer.

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund. 

Ansökan ska utformas i enlighet med den akademiska meritportföljen och ska innehålla följande: 

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • vetenskaplig meritportfölj med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
 • fullständig publikationslista
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns.
 • pedagogisk meritportfölj med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
 • övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/157
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, prefekt, +462221120
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-04-10

Terug naar vacatures