Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på kandidat-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Utbildningen är internationellt inriktad. Skolan strävar efter att kombinera teori och praktik till ett konstnärligt tänkande. Stor vikt läggs vid närheten till den aktuella konstscenen, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten vid skolan är flexibel med tonvikt på de studerandes individuella utveckling, där varje studerande med bas i skolans kurser och övriga undervisning, lägger upp sitt eget utbildningsprogram, i samråd med skolans lärare. De studerande vid skolan arbetar med många olika uttryck och tekniker, såväl konceptuellt som processorienterat.

Lärarna vid skolan undervisar oftast i studieblock, så att den egna konstnärliga verksamheten ska kunna löpa parallellt med undervisning. Skolan har också ett utvecklat system med gästlärare, främst i form av externa handledare.

Antagning 

Antagning sker till fyra års heltidsstudier som avslutas med konstnärlig doktorsexamen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl drivandet av sitt eget forskningsprojekt som att delta i forskarutbildningskurser. Såväl undervisningsspråk som avhandlingsspråk är engelska. 

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som: 

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Särskild behörighet 

Särskild behörighet att för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som: 

 • avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer eller motsvarande, och 
 • har utfört konstnärligt eller curatoriellt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas. 

Bedömningsgrunder

 • Projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (motsvarande 4 års heltidsstudier)
 • Projektets forskningsmässiga kvalitet avseende på forskningsfrågor, relevans, originalitet, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivningens kvalitet
 • Den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning
 • Institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

Instruktioner till sökande

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i vilken den sökande redogör för sitt forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning, metodbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, inklusive tidplan. Vidare skall en konstnärlig portfolio eller motsvarande bifogas.

Fysiska bilagor skickas till Konsthögskolan i Malmö, Att. Charlotta Österberg, Box 4035, 203 11 Malmö.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Övrigt

För mer info se Konstnärliga fakultetens hemsida för forskning, https://www.performingarts.lu.se/forskning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3558
Kontakt
 • Gertrud Sandqvist, +4640325706
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-12-24

Terug naar vacatures