IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet har fokus på operationalisering av cirkulära affärsmodeller och strategier i svenska tillverkningsföretag på sätt som skapar affärsvärde. Inom detta är en central uppgift att arbeta för att utveckla principer, metoder och riktlinjer som stödjer tillverkningsföretag när de designar cirkulära affärsmodeller och operationella cirkulära strategier. Sådana designstöd kan informera vem, vad, när och hur man fattar beslut som stödjer ett specifikt mål.

Att sträva efter sådana nya strategier kommer emellertid att kräva att företag förändrar hur de bedriver verksamhet, utformar produkter, hanterar leverantörskedjor, genererar intäkter osv. Barriärer för sådana förändringar kan finnas på ett flertal områden inom organisationer. Inom ramen för denna forskning förväntas det att de kommer att inkludera otillräcklig förståelse för hur man ska bedöma cirkulärt affärsvärdesskapande, och hur man kan kommunicera funktionerna och formerna för cirkulär affärsmodellinnovation emellan olika organisationsfunktioner och hierarkier.

Forskningen kommer att bidra till måluppfyllese för det pågående programmet Resurseffektivitet och effektiva lösningar / Resource Efficient and Effective Solutions (REES 2) som finansieras av MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning / The Swedish foundation for strategic environmental research). Utveckling av resurseffektiva lösningar involverar en mängd olika aktörer, särskilt de som arbetar med design och tillverkning.

Aktiviteter inom denna anställning ska fokusera på hur designstöd för affärsmodeller och produktinnovation kan stödjas inom svenska tillverkningsindustrier, med huvudfokus på organisatoriska frågor och potentialen till ökad affärsnytta.

Forskningen kommer att stödja pågående forskningsaktiviteter som strävar efter förbättrad förståelse för hur organisatoriska förändringar kan hanteras för att införa effektiva och relevanta designstöd, och hur kunskaper och färdigheter hos organisationer och enskilda designers kan förbättras. Ett antal fallstudier kommer att utgöra basen i forskningen som utförs i aktivt samarbete med industriella partners, forskare vid IIIEE och forskare vid andra universitet.

Arbetsuppgifter

Det förväntas att doktoranden kommer att tillämpa aktionsforskning som metod i fallstudiearbetet med partnerorganisationerna. Doktoranden kommer att studera hur synpunkter på och förståelse för cirkulära, innovativa affärsmodeller och deras potentiella inverkan på affärsvärdet, utvecklas inom organisationer. Arbetet kommer också att omfatta kommunikation mellan olika nivåer / funktioner i organisationen och hur den kan utvecklas för att uppnå rekonfigurering av produkt/tjänst-design och affärsmodeller.

Arbetet kommer att ha ett nära samarbete med pågående forskning inom flera områden inom REES-programmet. Dessa inkluderar: (i) hur organisationsstruktur, strategisk vision och intern kapacitet kan utvecklas för att uppnå rekonfigurering av produkt / tjänstedesign och affärsmodeller i syfte att uppnå resurseffektiva och relevanta lösningar; (ii) hur cirkulära innovationer påverkar livscykelpåverkan på naturresurser och miljö, och (iii) hur cirkulära affärsmodellinnovationer förändrar finansiella flöden.

Detta kräver förståelse för befintlig interna organisatoriska kapaciteteter genom gap-analyser och identifiering av svagheter och möjligheter i förhållande till behoven at ta fram nya lösningar. Det förväntas att en rad metoder kan bli aktuella vid datainsamling och analys; bland annat: deltagande observationer, fokusgrupper, intervjuer och workshops.

Anställningen kommer att vara placerad på IIIEE, Lunds universitet, och kommer att bidra till det pågående program Resource REES 2 finansierat av MISTRA (2019-2023). Projektet leds av Linköpings universitet (LiU) i samarbete med IIIEE, Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och flera svenska tillverkningsföretag.

Målet är att tillämpa principerna inom cirkulär ekonomi på svensk tillverkningsindustri på ett sätt som bidrar till industrins ledarskap inom hållbarhet, förbättrad konkurrenskraft och minskade affärsrisker. Arbetet bygger på programfasen MISTRA REES 1 (2016-2019). REES 2 har målet att gå från idéer till handling tillsammans med aktörer inom tillverkningsindustrin, och operationalisera cirkulära lösningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Anställningen kräver publicering av referentgranskade och populärvetenskapliga artiklar, pm till industrin och deltagande vid, och bidrag till konferenser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för cirkulär affärsnyttan uppfyller den som har:

en magisterexamen i ett relevant, helst multidisciplinärt område (t.ex. företagsledning med inriktning mot hållbarhet, organisationsstudier, cirkulär ekonomi eller innovationsstudier).

Övriga krav:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift;
 • erfarenhet av att arbeta med fallstudier inom organisationer och principerna inom cirkulär ekonomi;
 • kännedom om ämnesområden som affärsmodelldesign, organisationsledning och operationalisering av affärsstrategier.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet;
 • bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem;
 • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation;
 • övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter / bedömningsgrunder:

 • erfarenhet av affärskommunikation och kommunikationsstrategier;
 • erfarenhet av arbete med Livcykelanalys Life Cycle Assessment (LCA) som används på produkt / servicesystem;
 • goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, och
 • bedömd samarbetsförmåga.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) inklusive tidigare publikationer (om sådana finnes).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2672
Kontakt
 • Philip Peck , +46462220225
 • Per Mickwitz, +46462220406
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-25
Sista ansökningsdag 2020-09-08

Tillbaka till lediga jobb