Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Det stora moss-släktet Bryum (minst 45 arter i Sverige) är vanligt över hela landet, inte minst i jordbrukslandskapet där förändrad markanvändning utgör ett allvarligt hot. Bryum-mossor utan sporkapslar är ofta omöjliga att identifiera eftersom taxonomin inom släktet till stor del baseras på reproduktiva karaktärer. Då naturliga populationer ofta saknar sporkapslar är vår kunskap om de enskilda arternas frekvens och utbredning (och därmed hotstatus), liksom taxonomin, högst fragmentarisk. Inom ramarna för ett 4-årigt doktorandprojekt kommer vi att kombinera molekylära och morfologiska metoder för att studera diversiteten inom populationer av oidentifierade Bryum-mossor och jämföra dem med säkert identifierat (herbarie-) material. Under år 1-2 kommer vi att utveckla nya SNP-markörer baserade på "Next Generation Sequencing" genom RAD sekvensering för att under år 3 kunna identifiera såväl levande material som äldre herbariematerial. Resultaten bearbetas under år 3-4 och förväntas visa om det finns helt okända arter som endast förökar sig genom fragmentering, eller om de icke-reproducerande populationerna tillhör kända arter. Vi kommer att utvärdera taxonomin, där såväl många arter som släktet i sin helhet i dagsläget är osäkert avgränsade. Vi kommer att generera ny kunskap om reproduktion och evolutionära processer, liksom om de morfologiska karaktärernas evolution och genetiska bakgrund, för att underlätta identifikation av Bryum-mossor utan eproduktionsorgan.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet biologi krävs att studenten har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.


Övriga krav

 • Examen på mastersnivå med inriktning mot växtbiologi eller närstående ämne.
 • Goda kunskaper i växtsystematik, särskilt bryologi.
 • Dokumenterad erfarenhet av identifiering av mossor, erfarenhet av släktet Bryum är särskilt meriterande.
 • Grundläggande kunskap om evolutionsbiologi, fylogenetiska studier och/eller bioinformatik.
 • God förmåga att arbeta självständigt med att samla och dokumentera växter i fält.
 • Undervisningsskicklighet.
 • Erfarenhet av vetenskapligt och/eller populärvetenskapligt författande.


Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, kontaktuppgifter till minst 2 referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2021-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4042
Kontakt
 • Izabella Sec, personaladministratör, +46 462227921
 • Nils Cronberg, universitetslektor, +46 703691063
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-16
Sista ansökningsdag 2021-02-08

Tillbaka till lediga jobb