Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Industridesign som yrkesfält strävar efter att skapa och producera meningsfulla och relevanta upplevelser och interaktioner med materiella och immateriella objekt, med betydelse för samhälle och miljö. 

Industridesign som forskningsämne behandlar därmed både grundläggande och tillämpad kunskapsgenerering inom industridesign som fenomen, i syftet att öka förståelsen för industridesignfältet ur epistemologiska och praktikorienterade perspektiv. Ämnets forskningsmetoder och tillvägagångssätt spänner över ett brett fält, vilket möjliggör en förening av vetenskapliga och konstnärliga angreppssätt för att generera ny kunskap och utforska nya kommunikationsformat.

Den specifika doktorandtjänsten i Industridesign erbjuds inom forskningsområdet Reflexivitet i design, som söker en djupare förståelse för hur kunskap flödar mellan olika praktiker och gemenskaper inom området. För närvarande finns det begränsad meningsfull integration mellan designforskning och designpraktik, och den resulterande klyftan mellan de upplevda rollerna för design ’teori’ och ’praktik’ utgör ett hinder för ömsesidig kunskapsöverföring, effektivt lärande och kollektiv reflektion inom fältet.

Syftet med denna doktorandtjänst är att utforska hur designområdet och dess olika former av organisation och kunskap reproduceras, och genom ett experimentellt designprojekt, skapa och implementera nya epistemologiska, sociala och materiella resurser för att integrera fältet ytterligare.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara en integrerad del av ett litet team av doktorander och lärarkollegiet vid avdelningen för Industridesign och kommer att kickstarta utforskningen av doktorandprojektet. Det är därför viktigt att bidra till ett samarbetsinriktat arbetssätt: att komplettera och stödja de andra doktorandernas arbete och skapa en forskningsmiljö som inte bara producerar relevant kunskap, utan också hittar nya och effektiva sätt att kommunicera sådan kunskap inom och utanför designområdet.

Doktorandtjänsten förutsätter en forskningsförfarande som kombinerar analytiska och empiriska studiemoduler med experimentella och praktiska moduler. Avhandlingens poäng är fördelade i en balanserad kombination av praktisk design/ konstnärlig forskning och vetenskaplig forskning, och uppnås genom konstnärligt utvecklingsarbete, akademiska publikationer, kurser, osv., och genom att överskrida akademin och träda in i det offentliga området för genomförande och reflektion. Därför är det nödvändigt att kandidaten är både publicerad akademiker och praktiserande designer. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Industridesign (TEIDEF01) uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • ett fördjupningsarbete om minst 20 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Konstnärlig högskolexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav för Reflexivitet i Design:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av professionell yrkesutövning som praktiserande industridesigner.
 • Minst 5 hp forskningsmetodik eller motsvarande kurs i Industridesign.
 • Publicerat akademiskt arbete i designtidskrifter eller konferenser.
 • Ett analytiskt och empiriskt forskningssätt i kombination med ett konstnärligt utforskande.
 • Tidigare erfarenhet av samverkande arbetsprocesser på internationell och tvärvetenskaplig nivå.
 • Studieerfarenhet på universitetsnivå från mer än ett land.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån en konstnärlig/professionell portfölj och studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter för Reflexivitet i design: 

 • Dokumentation av experimentella förhållningsätt till designpraktiken.
 • Intresse och adekvat expertis inom ämnesområdet.
 • Förmåga att hantera och fullfölja komplexa projekt självständigt och effektivt.
 • Erfarenhet av designforskning.
 • Erfarenhet av kommunikations- och kunskapsdelningsbaserade projekt.
 • Erfarenhet av och kompetens från kollaborativa arbetsprocesser inom akademiska projekt.
 • Professionell erfarenhet från praktikbaserade projekt inom en transdisciplinär och kollaborativ arbetsmiljö.
 • Förmåga att etablera och sköta kontakter och nätverk med forskarpartners inom akademi, industri, eller andra organisationer

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2233
Kontakt
 • Claus-Christian Eckhardt, Professor, claus-christian.eckhardt@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-15
Sista ansökningsdag 2022-09-25

Tillbaka till lediga jobb